סעיף 92: ההאצלה1. הסמכות לאמץ פעולות מואצלות מוענקת לוועדה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף זה.

2. ניתן להעניק לוועדה את האצלת הסמכות הנזכרת בסעיפים 12(8) ו-43(8) לתקופה בלתי קצובה החל ביום 24 במאי 2016.

3. הפרלמנט האירופי או מועצת האיחוד האירופי רשאים לבטל בכל עת את האצלת הסמכות הנזכרת בסעיפים 12(8) ו-43(8). סמכות ספציפית תובא לסיומה בהחלטה הנוגעת לה, בה תפורט. ההחלטה תיכנס לתוקפה למחרת פרסומה בירחון הרשמי של האיחוד האירופי או במועד מאוחר יותר שיפורט בה. ההחלטה לא תפגע בתקפותה של פעולה מואצלת שכבר הינה תקפה.

4. עם אימוץ פעולה מואצלת, הוועדה תיידע בו זמנית את הפרלמנט האירופי ואת מועצת האיחוד האירופי באשר לפעולה זו.

5. פעולה מואצלת שתאומץ בהתאם לסעיפים 12(8) ו-43(8) תיכנס לתוקפה רק אם הפרלמנט האירופי או מועצת האיחוד האירופי לא הביעו התנגדות בתוך שלושה חודשים מיידועם באשר לפעולה זו או אם, בטרם פקיעת התקופה דלעיל, הן הפרלמנט האירופי והן מועצת האיחוד האירופי יידעו את הוועדה שלא יתנגדו. תקופה זו תוארך בשלושה חודשים ביוזמת הפרלמנט האירופי או מועצת האיחוד האירופי.


ניווט:

« | »