סעיף 93: ועדת משנה1. ועדת משנה תסייע לוועדה. ועדת משנה זו תהיה ועדה כהגדרתה בתקנה (EU) מס' 182/2011.

2. סעיף 5 לתקנה (EU) מס' 182/2011 יחול ביחס לפסקה זו.

3. סעיף 8 לתקנה (EU) מס' 182/2011 יחול ביחס לפסקה זו, בנוסף לסעיף 5.


ניווט:

« | »