סעיף 97: דוחות הועדה1. עד ליום 25 במאי 2020 ומדי ארבע שנים לאחר מכן, תגיש הוועדה דוח לפרלמנט האירופי ולמועצת האיחוד האירופי דוח הערכה וביקורת בקשר עם תקנות אלה. הדוח יפורסם.

2. במסגרת  ההערכות והביקורות הנזכרות בפסקה 1, הוועדה תבחן, במיוחד, את הישום והתפקוד של האמור להלן:

  • (א) פרק 5 באשר להעברת מידע אישי למדינות שלישיות או לארגונים בינלאומיים, תוך התייחסות מיוחדת להחלטות שאומצו בהתאם לסעיף 45(3) לתקנות אלה ולהחלטות שאומצו לאור סעיף 25(6) לדירקטיבה 95/46/EC;
  • (ב) פרק 7 באשר לשיתוף פעולה ולעקביות.

3. למטרות פסקה 1, הוועדה רשאית לבקש מידע ממדינות חברות ומרשויות פיקוח.

4. בביצוע ההערכות והביקורות הנזכרות בפסקאות 1 ו-2, הוועדה תתחשב בעמדות ובממצאים של הפרלמנט האירופי, של מועצת האיחוד האירופי ושל גופים או מקורות רלוונטיים אחרים.

5. במידת הצורך, הוועדה תגיש הצעות מתאימות לתיקון תקנות אלה, במיוחד תוך התחשבות בהתפתחויות בטכנולוגיית מידע ולאור התקדמותה של חברת המידע.


ניווט:

« | »