סעיף 99: כניסה לתוקף ותחולה1. תקנות אלה ייכנסו לתוקפן ביום העשרים לאחר פרסומן בירחון הרשמי של האיחוד האירופי.

2. תקנות אלה יחולו מיום 25 במאי 2018.

תקנות אלה יהיו מחייבות וניתנות להחלה ישירה בכל המדינות החברות.

נעשה בבריסל, 27 באפריל 2016.

                     בשם הפרלמנט האירופי                                                      בשם המועצה

                                 הנשיא                                                                          הנשיאה

                                   מ' שולץ                                                                          ז' א' הניס-פלשרטניווט:

« | »