סעיף 11: עיבוד שאינו מצריך זיהוי1. אם המטרות לשמן בעל שליטה מעבד מידע אישי אינן מצריכות או כבר אינן מצריכות זיהוי נושא מידע על ידי בעל השליטה, בעל השליטה לא יחויב בהחזקת מידע נוסף, בהשגתו או בעיבודו על מנת לזהות את נושא המידע אך ורק לשם הציות לתקנות אלה.

2. כאשר, במקרים הנזכרים בפסקה 1 לסעיף זה, בעל השליטה יכול להוכיח שאין ביכולתו לזהות את נושא המידע, בעל השליטה יידע את נושא המידע בהתאם, במידת האפשר. במקרים אלה, סעיפים 15 עד 20 לא יחולו, למעט כאשר נושא המידע יספק מידע נוסף שיאפשר את זיהויו, לשם הפעלת זכויותיו בהתאם לסעיפים אלה.


ניווט:

« | »