סעיף 49: חריגים למצבים ספציפיים1. בהיעדר החלטת הלימות בהתאם לסעיף 45(3), או אמצעי הגנה הולמים בהתאם לסעיף 46, לרבות כללי תאגיד מחייבים, העברה או סדרה של העברות מידע אישי למדינה שלישית או לארגון בינלאומי יבוצעו רק בקרות אחד התנאים להלן:

  • (א) נושא המידע הסכים במפורש להעברה המוצעת, לאחר שיודע באשר לסיכונים האפשריים של העברות שכאלה לגביו בהיעדר החלטת הלימות ואמצעי הגנה הולמים;
  • (ב) ההעברה נחוצה לביצוע חוזה בין נושא המידע לבין בעל השליטה או ליישום אמצעים קדם-חוזיים שננקטו לבקשת נושא המידע;
  • (ג) ההעברה נחוצה לכריתה או ביצוע חוזה שנעשה לטובת נושא המידע בין בעל השליטה לבין אדם אחר או ישות משפטית אחרת;
  • (ד) ההעברה נחוצה מסיבות חשובות של טובת הציבור;
  • (ה) ההעברה נחוצה לשם ביסוס תביעה משפטית, הגשתה או התגוננות כנגדה;
  • (ו) ההעברה נחוצה להגנה על האינטרסים החיוניים של נושא המידע או של אנשים אחרים, כאשר אין ביכולתו הפיזית או משפטית של נושא המידע ליתן הסכמה;
  • (ז) ההעברה מבוצעת ממרשם שנועד בהתאם לחוק איחוד או מדינה חברה, לספק מידע לציבור והפתוח לעיון הציבור ככלל או אדם המסוגל להוכיח אינטרס לגיטימי, אולם רק אם התנאים הקבועים בחוק האיחוד או המדינה החברה להיוועצות נענים במקרה המסוים.

כאשר לא ניתן לבסס העברה על תניה בסעיף 45 או 46, לרבות התניות באשר לכללי תאגיד מחייבים, וכאשר אף אחד מהחריגים למצב ספציפי הנזכרים בתת-הפסקה הראשונה לפסקה זו לא חל, העברה למדינה שלישית או לארגון בינלאומי תבוצע רק אם ההעברה אינה חוזרת ונשנית, אם היא נוגעת רק למספר מוגבל של נושאי מידע, נחוצה לציות לאינטרסים לגיטימיים של בעל השליטה שאינם נדחים על ידי האינטרסים או הזכויות והחירויות של נושא המידע, ואם בעל השליטה העריך את כל הנסיבות הנוגעות להעברת המידע וובהתאם לכך סיפק אמצעי הגנה הולמים להגנת המידע האישי. בעל השליטה יידע את רשות הפיקוח באשר להעברה. בנוסף למסירת המידע הנזכר בסעיפים 13 ו-14, בעל השליטה יידע את נושא המידע באשר להעברה ולאינטרסים הלגיטימיים.

2. העברה בהתאם לנקודה (ז) לתת-הפסקה הראשונה לפסקה 1 לא תכלול את כל המידע האישי או את כל קטגוריות המידע האישי שבמרשם. כאשר המרשם נועד לעיונם של אנשים בעלי אינטרס לגיטימי, ההעברה תבוצע רק לבקשתם או כאשר הם הנמענים המיועדים.

3. נקודות (א), (ב) ו(ג) לתת-הפסקה הראשונה לפסקה 1 ותת-הפסקה השנייה לה לא יחולו על פעילויות של רשויות ציבוריות בהפעלת סמכויותיהן הציבוריות.

4. האינטרס הציבורי הנזכר בנקודה (ד) לתת-הפסקה הראשונה לפסקה 1 יוכר בחוק איחוד או בחוק המדינה החברה החל על בעל השליטה.

5. בהיעדר החלטת הלימות, ניתן לקבוע במפורש בחוק איחוד או מדינה חברה, מסיבות חשובות של טובת הציבור, מגבלות על העברת קטגוריות מידע אישי ספציפיות למדינה שלישית או לארגון בינלאומי. מדינות חברות יידעו את הוועדה באשר לתניות שכאלה.

6. בעל השליטה או המעבד יתעד את האומדן ואת אמצעי ההגנה ההולמים הנזכרים בתת-הפסקה השנייה לפסקה 1 לסעיף זה בתיעודים הנזכרים בסעיף 30.


ניווט:

« | »