סעיף 8: תנאים החלים על הסכמת ילד בנוגע לשירותי חברת מידע1. כאשר נקודה (א) לסעיף 6(1) חלה, בנוגע להצעת שירותי חברת מידע במישרין לילד, עיבוד המידע האישי של ילד יהיה חוקי רק כאשר מלאו לילד 16 שנים לפחות. אם טרם מלאו לילד 16 שנים, העיבוד יהיה חוקי רק אם ובהיקף בו ההסכמה ניתנת או מורשית על ידי בעל האחריות ההורית לגבי הילד.מדינות חברות רשאיות לקבוע בחוק גיל נמוך יותר למטרות אלה, בתנאי שגיל זה לא יקטן מ-13 שנים.

2. בעל השליטה ינקוט באמצעי אימות סבירים במקרים בהם הסכמה ניתנת או מורשית על ידי בעל האחריות ההורית לגבי הילד, תוך התחשבות בטכנולוגיה הזמינה.

3. פסקה 1 לא תפגע בתחולת דיני החוזים הכלליים של מדינות חברות, כגון הכללים באשר לתקפות, לניסוח או למימוש חוזה בנוגע לילד.


ניווט:

« | »