סעיף 9: קטגוריות עיבוד מידע אישי מיוחדות1. יחול איסור על עיבוד מידע אישי החושף מוצא גזעי או אתני, דעות פוליטיות, אמונות דתיות או פילוסופיות, או חברות באיגוד מסחרי, ועל עיבוד מידע גנטי, מידע ביומטרי לשם הזיהוי הייחודי של אדם, מידע בריאותי או מידע הנוגע לחיי המין של אדם או לנטייתו המינית.

2. פסקה 1 לא תחול אם חל אחד מאלו:

  • (א )נושא המידע נתן הסכמה מפורשת לעיבוד המידע האישי למטרה מפורטת אחת או יותר, למעט כאשר חוק האיחוד או מדינה חברה קובע שנושא המידע אינו יכול לבטל את האיסור הנזכר בפסקה 1;
  • (ב) העיבוד נחוץ לביצוע החובות ולהפעלת זכויות ספציפיות של בעל השליטה או של נושא המידע בתחום ההעסקה, הביטוח הסוציאלי וחוק ההגנה הסוציאלית, כל עוד הוא מורשה בחוק האיחוד או מדינה חברה או בהסכם קיבוצי בהתאם לחוק מדינה חברה הקובע אמצעי הגנה הולמים לזכויות היסוד ולאינטרסים של נושא המידע;
  • (ג) העיבוד נחוץ להגנה על האינטרסים החיוניים של נושא המידע או של אדם אחר כאשר אין ביכולתו הגופנית או החוקית של נושא המידע ליתן הסכמה;
  • (ד) העיבוד מבוצע מהלך פעילויות לגיטימיות עם אמצעי הגנה הולמים על ידי עמותה, התאחדות או כל גוף אחר ללא כוונת רווח בעלי מטרה פוליטית, פילוסופית, דתית או מטרת איגוד מקצועי ובתנאי שהעיבוד נוגע אך ורק לחברי הגוף, לחבריו לשעבר או לאנשים העומדים איתו בקשר קבוע בנוגע למטרותיו ושהמידע האישי לא מגולה מחוץ לאותו גוף בלא הסכמת נושאי המידע;
  • (ה) העיבוד נוגע למידע אישי שנושא המידע מפרסם באופן בולט;
  • (ו) העיבוד נחוץ לביסוס תביעה משפטית, להגשתה או להגנה נגדה או כל אימת שערכאות פועלות במסגרת תפקידן השיפוטי;
  • (ז) העיבוד נחוץ מסיבות של אינטרס ציבורי מהותי, על בסיס חוק האיחוד או מדינה חברה, ושיהיה מידתי ביחס למטרה, יכבד את מהות הזכות להגנת מידע ויקבע אמצעים ראויים וספציפיים להגנה על זכויות היסוד ועל האינטרסים של נושא המידע;
  • (ח) העיבוד נחוץ למטרות רפואה מונעת או תעסוקתית, להערכת יכולת העבודה של העובד, לאבחנה רפואית, למתן שירותי בריאות או שירותים סוציאליים או טיפול או לניהול מערכות שירותי בריאות או שירותים סוציאליים על בסיס חוק איחוד או מדינה חברה או בהתאם לחוזה עם בעל מקצוע מתחום הבריאות ובהתאם לתנאים ולאמצעי ההגנה הנזכרים בפסקה 3;
  • (ט) העיבוד נחוץ לטובת הציבור בתחום בריאות הציבור, כגון הגנה מפני איומים בריאותיים חמורים בינלאומיים או הבטחת אמות מידה גבוהות של איכות ושל בטיחות שירותי בריאות ומוצרים תרופתיים או מכשירים רפואיים, על בסיס חוק איחוד או מדינה חברה הקובע אמצעים הולמים וספציפיים להגנה על הזכויות ועל החירויות של נושא המידע, במיוחד סודיות מקצועית;
  • (י) העיבוד נחוץ למטרות ארכיוניות לטובת הציבור, למטרות מחקר מדעי או היסטורי או למטרות סטטיסטיות בהתאם לסעיף 89(1) על בסיס חוק איחוד או מדינה חברה שיהיה מידתי למטרה, יכבד את מהות הזכות להגנת מידע ויקבע אמצעים הולמים וספציפיים להגנה על זכויות היסוד ועל האינטרסים של נושא המידע.

3. ניתן לעבד מידע אישי הנזכר בפסקה 1 לטובת המטרות הנזכרות בנקודה (ח) לפסקה 2 כאשר המידע מעובד על ידי או באחריות בעל מקצוע הכפוף לחובת סודיות מקצועית בהתאם לחוק איחוד או מדינה חברה או לכללים שקבעו גופים ארציים כשירים, או על ידי אדם אחר הכפוף אף הוא לחובת סודיות בהתאם לחוק איחוד או מדינה חברה או לכללים שקבעו גופים ארציים כשירים.

4. מדינות חברות רשאיות לשמר או להציב תנאים נוספים, לרבות מגבלות, ביחס לעיבוד מידע גנטי, מידע ביומטרי או מידע בריאותי.


ניווט:

« | »