סעיף 12: מידע, תקשורת ואמצעים למימוש זכויות נושא המידע1. בעל השליטה ינקוט באמצעים ראויים על מנת למסור לנושא המידע את המידע הנזכר בסעיפים 13 ו-14 וכל תקשורת בהתאם לסעיפים 15 עד 22 ו-34 בנוגע לעיבוד. מידע זה יימסר בנוסח תמציתי, שקוף, מובן ונגיש ובשפה ברורה ופשוטה, במיוחד אם יכוון ספציפית לילד. המידע יימסר בכתב, או באמצעי אחר, לרבות, לפי העניין באמצעים אלקטרוניים. לבקשת נושא המידע, ניתן למסור את המידע בעל פה, בתנאי שזהות נושא המידע תוכח באמצעי אחר.

2. בעל השליטה יאפשר את הפעלת זכויות נושא המידע בהתאם לסעיפים 15 עד 22. במקרים הנזכרים בסעיף 11(2), בעל השליטה לא יסרב לפעול לבקשת נושא המידע להפעלת זכויותיו בהתאם לסעיפים 15 עד 22, אלא אם בעל השליטה יוכיח שאין ביכולתו לזהות את נושא המידע.

3. בעל השליטה ימסור לנושא המידע מידע באשר לפעולה שננקטה לפי בקשה בהתאם לסעיפים 15 עד 22 בלא שיהוי ובכל מקרה בתוך חודש אחד מקבלת הבקשה. ניתן להאריך תקופה זו בחודשיים נוספים במידת הצורך, תוך התחשבות במורכבות ובמספר הבקשות. בעל השליטה יידע את נושא המידע באשר להארכה בתוך חודש אחד מקבלת הבקשה, ויציין את הסיבות לשיהוי. כאשר נושא המידע מגיש את הבקשה באמצעות טופס אלקטרוני, המידע יימסר באמצעים אלקטרוניים במידת האפשר, אלא אם נושא המידע ביקש אחרת.

4. אם בעל השליטה לא פעל לפי בקשת נושא המידע, בעל השליטה יידע את נושא המידע ללא שיהוי ולכל המאוחר בתוך חודש אחד מקבלת הבקשה באשר לסיבות להימנעות מפעולה ולאפשרות הגשת תלונה לרשות פיקוח ובקשת סעד שיפוטי.

5. מידע שיימסר בהתאם לסעיפים 13 ו-14 ותקשורת ופעולה שתינקט בהתאם לסעיפים 15 עד 22 ו-34 יימסרו בלא תשלום. כאשר ביחס לבקשות נושא המידע שנטולות ביסוס או מוגזמות באופן ניכר, במיוחד לאור טבען החוזר והנשנה, בעל השליטה רשאי:

  • (א )לגבות עמלה סבירה בהתחשב בעלויות המנהליות של מסירת המידע או התקשורת או של הנקיטה בפעולה המבוקשת; או
  • (ב) מבלי לגרוע מסעיף 11, כאשר לבעל השליטה ספקות סבירים בנוגע לזהות האדם המגיש את הבקשה הנזכרת בסעיפים 15 עד 21, בעל השליטה רשאי לבקש מידע נוסף הנחוץ לאימות זהותו של נושא המידע.מבלי לגרוע מסעיף 11, כאשר לבעל השליטה ספקות סבירים בנוגע לזהות האדם המגיש את הבקשה הנזכרת בסעיפים 15 עד 21, בעל השליטה רשאי לבקש מידע נוסף הנחוץ לאימות זהותו של נושא המידע.

6. ניתן למסור את המידע שיימסר לנושאי מידע בהתאם לסעיפים 13 ו-14 בשילוב עם "אייקונים" (סימנים גרפים) ברורים על מנת ליתן סקירה משמעותית של העיבוד המיועד באופן חזותי, מובן וקריא בבירור. כאשר הסמלים מוצגים באופן אלקטרוני, הם יהיו ניתנים לקריאת מכונה.

7. הוועדה תוסמך לאמץ פעולות מואצלות בהתאם לסעיף 92 לשם קביעת המידע שיוצג בסמלים וההליכים ליצירת סמלים אחידים.


ניווט:

« | »