סעיף 13: מסירת פרטים לנושא המידע בעת איסוף המידע ממנו1. כאשר מידע אישי הנוגע לנושא מידע נאסף ממנו, בעת קבלת המידע האישי בעל השליטה ימסור לנושא המידע את כל המידע שלהלן:

 • (א) הזהות ופרטי הקשר של בעל השליטה, ולפי העניין של נציג בעל השליטה;
 • (ב) פרטי הקשר של האחראי להגנת מידע, במידה שישנו;
 • (ג) מטרות עיבוד המידע האישי והבסיס החוקי לעיבוד;
 • (ד) כאשר העיבוד מבוסס על נקודה (ו) לסעיף 6(1), האינטרסים הלגיטימיים של בעל השליטה או של צד שלישי;
 • (ה) הנמענים או הקטגוריות של המידע האישי, אם ישנם;
 • (ו) במידה שרלבנטי, העובדה שבכוונת בעל השליטה להעביר מידע אישי למדינה שלישית או לארגון בינלאומי וקיומה או היעדרה של החלטת הלימות של הוועדה, או במקרה של העברות הנזכרות בסעיף 46 או 47, או בפסקה השנייה לסעיף 49(1), התייחסות לאמצעי ההגנה ההולמים או המתאימים והאמצעים להשגת עותק מהם או המקום בו הונגשו.

2. בנוסף למידע הנזכר בפסקה 1, במועד השגת המידע האישי בעל השליטה ימסור לנושא המידע את המידע הנוסף להלן הנחוץ להבטחת עיבוד הוגן ושקוף:

 • (א) משך אחסון המידע האישי, או אם אין זה אפשרי, את הקריטריונים שישמשו לקביעת משך האחסון
 • (ב) קיום הזכות לבקש מבעל השליטה גישה למידע אישי ואת תיקונו, מחיקתו או הגבלת עיבודו בנוגע לנושא המידע, הזכות להתנגד לעיבוד והזכות לניוד המידע;
 • (ג) כאשר העיבוד מבוסס על נקודה (א) לסעיף 6(1) או על נקודה (א) לסעיף 9(2), קיום הזכות לבטל הסכמה בכל עת, מבלי לפגוע בחוקיות העיבוד המבוסס על הסכמה בטרם ביטולה;
 • (ד) הזכות להגיש תלונה לרשות פיקוח;
 • (ה) האם מסירת מידע אישי היא דרישה חקיקתית או חוזית, או דרישה הנחוצה לכריתת חוזה, האם נושא המידע מחויב במסירת המידע האישי ומהן ההשלכות האפשריות של הימנעות ממסירתו;
 • (ו) קיום קבלת החלטות אוטומטית, לרבות יצירת פרופיל, הנזכרת בסעיף 22(1) ו(4), ולפחות במקרים אלה, מידע משמעותי באשר ללוגיקה, לחשיבות ולהשלכות הצפויות של עיבוד זה על נושא המידע.

3. כאשר בעל השליטה מתכוון לבצע עיבוד נוסף של המידע האישי למטרה שאינה המטרה לשמה נאסף, בטרם העיבוד הנוסף בעל השליטה ימסור לנושא המידע מידע באשר למטרה האחרת וכל מידע רלוונטי נוסף כנזכר בפסקה 2.

4. פסקאות 1, 2 ו-3 לא יחולו אם וכאשר המידע כבר מצוי בידי נושא המידע.


ניווט:

« | »