סעיף 14: הפרטים שיימסרו לנושא המידע כאשר מידע אישי הושג שלא ממנו1. כאשר מידע אישי הושג שלא מנושא המידע, בעל השליטה ימסור לנושא המידע את המידע להלן:

 • (א) הזהות ופרטי הקשר של בעל השליטה, ולפי העניין של נציג בעל השליטה;
 • (ב) פרטי הקשר של האחראי להגנת מידע, אם ישנו;
 • (ג) מטרות עיבוד המידע האישי והבסיס החוקי לעיבודו;
 • (ד) קטגוריות המידע האישי;
 • (ה) הנמענים או הקטגוריות של המידע האישי, אם ישנם;
 • (ו) במידת הרלבנטיות, העובדה שבעל השליטה מתכוון להעביר מידע אישי לנמען במדינה שלישית או בארגון בינלאומי וקיומה או היעדרה של החלטת הלימות של הוועדה, או במקרה של העברות הנזכרות בסעיף 46 או 47, או בפסקה השנייה לסעיף 49(1), התייחסות לאמצעי ההגנה ההולמים או המתאימים והאמצעים להשגת עותק מהם או המקום בו הונגשו.

2. בנוסף למידע הנזכר בפסקה 1, בעל השליטה ימסור לנושא המידע את המידע להלן הנחוץ להבטחת עיבוד הוגן ושקוף ביחס לנושא המידע:

 • (א) משך אחסון המידע האישי, או אם אין זה אפשרי, הקריטריונים שישמשו לקביעת משך האחסון;
 • (ב) כאשר העיבוד מבוסס על נקודה (ו) לסעיף 6(1), האינטרסים הלגיטימיים של בעל השליטה או של צד שלישי;
 • (ג) קיום הזכות לבקש מבעל השליטה גישה למידע אישי ואת תיקונו, מחיקתו או הגבלת עיבודו בנוגע לנושא המידע, הזכות להתנגד לעיבוד והזכות לניידות מידע;
 • (ד) כאשר העיבוד מבוסס על נקודה (א) לסעיף 6(1) או על נקודה (א) לסעיף 9(2), קיום הזכות לבטל הסכמה בכל עת, מבלי לפגוע בחוקיות העיבוד המבוסס על הסכמה בטרם ביטולה;
 • (ה) הזכות להגיש תלונה לרשות פיקוח;
 • (ו) מקור המידע האישי, ולפי העניין, האם מדובר במקורות נגישים פומבית;
 • (ז) קיום קבלת החלטות אוטומטית, לרבות יצירת פרופיל, הנזכרת בסעיף 22(1) ו(4), ולפחות במקרים אלה, מידע משמעותי באשר ללוגיקה, לחשיבות ולהשלכות הצפויות של עיבוד זה על נושא המידע.

3. בעל השליטה ימסור את המידע הנזכר בפסקאות 1 ו-2:

 • (א) בתוך פרק זמן סביר לאחר השגת המידע האישי, אך בתוך חודש אחד לכל היותר, בהתחשב בנסיבות הספציפיות של עיבוד המידע האישי;
 • (ב) אם המידע האישי ישמש לתקשורת עם נושא המידע, במועד התקשורת הראשונה עימו לכל המאוחר; או
 • (ג) אם צפוי גילוי לנמען אחר, לכל המאוחר כאשר המידע האישי מגולה לראשונה.

4. כאשר בעל השליטה מתכוון לבצע במידע האישי עיבוד נוסף למטרה שאינה המטרה לשמה הושג, בטרם העיבוד הנוסף עליו למסור לנושא המידע מידע באשר למטרה האחרת וכל מידע נוסף רלוונטי כנזכר בפסקה 2

5. פסקאות 1 עד 4 לא יחולו כאשר ובהיקף בו:

 • (א) המידע כבר מצוי בידי נושא המידע;
 • (ב) מסירת המידע תתברר בלתי אפשרית או תצריך מאמץ לא מידתי, במיוחד למטרות ארכיוניות לטובת הציבור, למטרות מחקר מדעי או היסטורי או למטרות סטטיסטיות, בהתאם לתנאים ולאמצעי ההגנה הנזכרים בסעיף 89(1), או אם החובה הנזכרת בפסקה 1 לסעיף זה צפויה שלא לאפשר את השגת יעדי העיבוד או לפגוע בהשגתם באופן ניכר. במקרים אלה, בעל השליטה ינקוט באמצעים הולמים להגנה על זכויות נושא המידע, על החירויות ועל האינטרסים הלגיטימיים שלו, לרבות הנגשת המידע בפומבי;
 • (ג) השגה או גילוי מפורטים במפורש בחוק איחוד או מדינה חברה החל על בעל השליטה והקובע אמצעים הולמים להגנה על האינטרסים הלגיטימיים של נושא המידע; או
 • (ד) כאשר המידע האישי חייב להישאר סודי בכפוף להתחייבות לסודיות מקצועית המבוקרת על ידי חוק איחוד או מדינה חברה, לרבות חובת סודיות חקיקתית.

ניווט:

« | »