סעיף 15: זכות נושא המידע לגישה1. לנושא המידע הזכות לקבל מבעל השליטה תשובה לשאלה האם מידע אישי הנוגע לו מעובד ואם אכן כן, גישה למידע האישי ולמידע שלהלן:

  • (א) מטרות העיבוד;
  • (ב) קטגוריות המידע האישי;
  • (ג) הנמענים או קטגוריות הנמענים להם גולה או יגולה המידע האישי, במיוחד נמענים במדינות שלישיות או בארגונים בינלאומיים;
  • (ד) במידת האפשר, משך האחסון הצפוי של המידע האישי, או אם אין זה אפשרי, הקריטריונים שישמשו לקביעת משך האחסון;
  • (ה) קיום הזכות לבקש מבעל השליטה תיקון או מחיקת מידע אישי או את הגבלת עיבודו בנוגע לנושא המידע או להתנגד לעיבוד זה;
  • (ו) הזכות להגיש תלונה לרשות פיקוח;
  • (ז) כאשר המידע האישי לא נאסף מנושא המידע, כל מידע זמין באשר למקורו;
  • (ח) קיום קבלת החלטות אוטומטית, לרבות יצירת פרופיל, הנזכרת בסעיף 22(1) ו(4), ולפחות במקרים אלה, מידע משמעותי באשר ללוגיקה, לחשיבות ולהשלכות הצפויות של העיבוד על נושא המידע.

2. כאשר מידע אישי מועבר למדינה שלישית או לארגון בינלאומי, נושא המידע יהיה זכאי לפירוט באשר לאמצעי ההגנה ההולמים בהתאם לסעיף 46 הנוגעים להעברה.

3. בעל השליטה ימסור עותק מהמידע האישי המעובד. בעל השליטה רשאי לגבות עמלה סבירה עבור כל עותק נוסף שיבקש נושא המידע, לאור העלויות המנהליות. כאשר נושא המידע מגיש את הבקשה באמצעים אלקטרוניים, ואלא אם כן נושא המידע ביקש אחרת, המידע יימסר באופן אלקטרוני נפוץ.

4. הזכות לקבלת עותק הנזכרת בפסקה 3 לא תפגע בזכויותיהם ובחירויותיהם של אחרים.


ניווט:

« | »