סעיף 16: זכות לתיקוןנושא המידע יהיה זכאי לקבל מבעל השליטה בלא שיהוי את התיקון של מידע אישי לא מדויק הנוגע לו. נושא המידע יהיה זכאי, תוך התחשבות במטרות העיבוד, להשלמת מידע אישי חלקי, לרבות במסירת הצהרה משלימה.


ניווט:

« | »