סעיף 17: זכות למחיקה("זכות להישכח")1. נושא המידע יהיה זכאי לקבל מבעל השליטה את מחיקת המידע האישי הנוגע לו בלא שיהוי ובעל השליטה יחויב במחיקת מידע אישי בלא שיהוי כאשר חל אחד הנימוקים להלן:

 • (א) המידע האישי כבר אינו נחוץ למטרות לשמן נאסף או עובד באופן אחר;
 • (ב) נושא המידע ביטל את ההסכמה עליה מבוסס העיבוד בהתאם לנקודה (א) לסעיף 6(1), או לנקודה (א) לסעיף 9(2), ואין בסיס חוקי אחר לעיבוד;
 • (ג) נושא המידע מתנגד לעיבוד בהתאם לסעיף 21(1) ואין בסיס לגיטימי שגובר על כך לעיבוד, או שנושא המידע מתנגד לעיבוד בהתאם לסעיף 21(2);
 • (ד) המידע האישי עובד שלא כחוק;
 • (ה) יש למחוק את המידע האישי כדי לציית לחובה חוקית בחוק האיחוד או מדינה חברה החל על בעל השליטה;
 • (ו) המידע האישי נאסף בנוגע להצעת שירותי חברת מידע הנזכרים בסעיף 8(1).

2. תוך התחשבות בטכנולוגיה הזמינה ובעלויות, כאשר בעל השליטה פרסם את המידע האישי ומחויב במחיקתו בהתאם לפסקה 1, בעל השליטה ינקוט בצעדים סבירים, לרבות אמצעים טכניים, כדי ליידע בעלי שליטה המעבדים את המידע האישי שנושא המידע ביקש שימחקו כל קישור למידע האישי, או כל עותק או שכפול שלו.

3. פסקאות 1 ו-2 לא יחולו אם העיבוד נחוץ:

 • (א) להפעלת זכות חופש הביטוי והמידע;
 • (ב) לציות לחובה חוקית המחייבת עיבוד בחוק איחוד או מדינה חברה החל על בעל השליטה או לביצוע משימה המבוצעת לטובת הציבור או בהפעלת סמכות רשמית המוענקת לבעל השליטה;
 • (ג) מטעמים של טובת הציבור בתחום בריאות הציבור בהתאם לנקודות (ח) ו-(ט) לסעיף 9(2) ולסעיף 9(3);
 • (ד) למטרות ארכיוניות לטובת הציבור, למטרות מחקר מדעי או היסטורי או למטרות סטטיסטיות בהתאם לסעיף 89(1), אם הזכות הנזכרת בפסקה 1 צפויה שלא לאפשר את השגת יעדי העיבוד או לפגוע בהשגתם באופן חמור; או
 • (ה) לשם ביסוס תביעה משפטית, הגשתה או הגנה נגדה.

ניווט:

« | »