סעיף 20: זכות לניוד המידע1. נושא המידע יהיה זכאי לקבל את המידע האישי הנוגע לו, שמסר לבעל שליטה, בפורמט מובנה, נפוץ וקריא למכונה. נושא המידע אף יהיה זכאי להעביר את המידע לבעל שליטה אחר בלא מניעה מבעל השליטה לו נמסר המידע האישי, כאשר:

  • (א) העיבוד מבוסס על הסכמה בהתאם לנקודה (א) לסעיף 6(1) או לנקודה (א) לסעיף 9(2) או על חוזה בהתאם לנקודה (ב) לסעיף 6(1); וכן
  • (ב) העיבוד מבוצע באמצעים אוטומטיים.

2. בהפעלת זכותו לניידות מידע בהתאם לפסקה 1, נושא המידע יהיה זכאי להעברת המידע האישי במישרין מבעל שליטה אחד למשנהו, ככל שהדבר ניתן מבחינה טכנית.

3. הפעלת הזכות הנזכרת בפסקה 1 לסעיף זה לא תגרע מסעיף 17. זכות זו לא תחול על עיבוד הנחוץ לביצוע משימה המבוצעת לטובת הציבור או בהפעלת סמכות רשמית המוענקת לבעל השליטה.

4. הזכות הנזכרת בפסקה 1 לא תפגע בזכויותיהם ובחירויותיהם של אחרים.


ניווט:

« | »