סעיף 21: זכות להתנגד לעיבוד1. נושא המידע יהיה זכאי להתנגד, בנימוקים הנוגעים למצבו המסוים, בכל עת, לעיבוד מידע אישי הנוגע לו המבוסס על נקודה (ה) או (ו) לסעיף 6(1), לרבות יצירת פרופיל לאור תניות אלה. בעל השליטה יחדל מעיבוד המידע האישי, אלא אם יוכיח נימוק לגיטימי משכנע לעיבוד הגובר על האינטרסים, על הזכויות ועל החירויות של נושא המידע או לביסוס תביעה משפטית, להגשתה או להגנה נגדה.

2. כאשר מידע אישי מעובד למטרות דיוור ישיר, נושא המידע יהיה זכאי להתנגד בכל עת לעיבוד מידע אישי הנוגע לו עבור מטרות אלו, לרבות יצירת פרופיל אם היא נוגעת לדיוור הישיר.

3. כאשר נושא המידע מתנגד לעיבוד למטרות דיוור ישיר, המידע האישי לא יעובד עוד למטרות אלה.

4. לכל המאוחר במועד התקשורת הראשונה עם נושא המידע, הזכות הנזכרת בפסקאות 1 ו-2 תובא במפורש לידיעת נושא המידע ותוצג בבירור ובנפרד מכל מידע אחר

5. ביחס לשימוש בשירותי חברת מידע, ומבלי לגרוע מדירקטיבה 2002/58/EC, נושא המידע רשאי להפעיל את זכותו להתנגד באמצעים אלקטרוניים בשימוש במפרטים טכניים.

6. כאשר מידע אישי מעובד למטרות מחקר מדעי או היסטורי או למטרות סטטיסטיות בהתאם לסעיף 89(1), נושא המידע, בנימוקים הנוגעים למצבו המסוים, יהיה זכאי להתנגד לעיבוד מידע אישי הנוגע לו, אלא אם העיבוד נחוץ לביצוע משימה לטובת הציבור.


ניווט:

« | »