סעיף 22: החלטות אינדיבידואלית אוטומטיות, לרבות יצירת פרופיל1. נושא המידע זכאי שלא להיות כפוף להחלטה המבוססת אך ורק על עיבוד אוטומטי, לרבות יצירת פרופיל, בעלות השפעות חוקיות הנוגעות לו או משפיעה עליו באופן משמעותי דומה.

2. פסקה 1 לא תחול אם ההחלטה:

(א) נחוצה לשם הכריתה, או הביצוע, של חוזה בין נושא המידע לבין בעל שליטה;

(ב) מורשית בחוק איחוד או מדינה חברה החל על בעל השליטה והמפרט אמצעים הולמים להגנה על הזכויות, על החירויות ועל האינטרסים הלגיטימיים של נושא המידע;

(ג) מבוססת על הסכמתו המפורשת של נושא המידע.

3. במקרים הנזכרים בנקודות (א) ו-(ג) לפסקה 2, בעל השליטה במידע יישם אמצעים הולמים להגנה על הזכויות, על החירויות ועל האינטרסים הלגיטימיים של נושא המידע, לפחות על הזכות להתערבות אנושית מצד בעל השליטה, לביטוי השקפתו ולערעור על ההחלטה.

4. החלטות הנזכרות בפסקה 2 לא יבוססו על קטגוריות מידע אישי מיוחדות הנזכרות בסעיף 9(1), אלא אם נקודה (א) או (ז) לסעיף 9(2) חלה ויושמו אמצעים הולמים להגנה על הזכויות, על החירויות ועל האינטרסים הלגיטימיים של נושא המידע.


ניווט:

« | »