סעיף 23: הגבלות 1. חוק איחוד או מדינה חברה החל על בעל השליטה במידע או על המעבד עשוי להגביל מכוח אמצעי חקיקה את היקף החובות והזכויות הקבועות בסעיפים 12 עד 22 ובסעיף 34, ובסעיף 5, כל עוד התניות לו תואמות לזכויות ולחובות הקבועות בסעיפים 12 עד 22, כאשר הגבלה זו מכבדת את מהות זכויות וחירויות היסוד והינה אמצעי נחוץ ומידתי בחברה דמוקרטית לשמירה על:
 • (א) ביטחון המדינה;
 • (ב) ההגנה;
 • (ג) שלום הציבור;
 • (ד) המניעה, החקירה, האיתור או התביעה בעבירות פליליות או מימוש ענישה פלילית, לרבות הגנה ומניעת איומים על שלום הציבור;
 • (ה) יעדים חשובים אחרים של טובת הציבור הכללית של האיחוד או של מדינה חברה, במיוחד אינטרס כלכלי או פיננסי חשוב של האיחוד או של מדינה חברה, לרבות סוגיות כספים, תקציב ומיסוי, בריאות הציבור וביטוח סוציאלי;
 • (ו) הגנת העצמאות השיפוטית וההליכים השיפוטיים;
 • (ז) המניעה, החקירה, האיתור והתביעה בהפרות אתיקה במקצועות מבוקרים;
 • (ח) ניטור, בחינה או תפקוד רגולציה הנוגע, ולו באקראי, להפעלת סמכות רשמית במקרים הנזכרים בנקודות (א) עד (ה) ובנקודה (ז);
 • (ט) הגנת נושא המידע או זכויותיהם וחירויותיהם של אחרים;
 • (י) אכיפת תביעות חוק אזרחי.

2. במיוחד, אמצעי חקיקה הנזכר בפסקה 1 יכלול תניות ספציפיות, אם רלוונטי, לפחות ביחס לאמור להלן:

 • (א) מטרות העיבוד או קטגוריות עיבוד;
 • (ב) קטגוריות המידע האישי;
 • (ג) היקף ההגבלות המיושמות;
 • (ד) אמצעי ההגנה למניעת ניצול לרעה או גישה או העברה שלא כחוק;
 • (ה) מפרט בעל השליטה או קטגוריות בעלי שליטה;
 • (ו) תקופות האחסון ואמצעי ההגנה הרלוונטיים תוך התחשבות בטבע, בהיקף ובמטרות העיבוד או בקטגוריות העיבוד;
 • (ז) הסיכונים לזכויות ולחירויות נושאי המידע; וכן
 • (ח) זכותם של נושאי מידע ליידוע באשר להגבלה, אלא אם יש בכך כדי לפגוע במטרת ההגבלה.

ניווט:

« | »