סעיף 24: אחריות בעל השליטה1. תוך התחשבות בטבע העיבוד, בהיקפו ובמטרותיו, בהערכת הסיכונים וחומרתם ביחס לזכויות ולחירויות של אנשים, בעל השליטה יישם אמצעים טכניים וארגוניים ראויים על מנת להבטיח ולהיות מסוגל להוכיח שהעיבוד מבוצע בהתאם לתקנות אלה. אמצעים אלה ייסקרו ויעודכנו במידת הצורך.

2. על מנת שהאמצעים הנזכרים בפסקה 1 ייחשבו מידתיים ביחס לפעילויות עיבוד, עליהם לכלול יישום מדיניות הגנת מידע הולמת על ידי בעל השליטה.

3. ניתן להשתמש בציות לקודי התנהלות מאושרים כנזכר בסעיף 40 או למנגנוני הרשאה מאושרים כנזכר בסעיף 42, כאמצעי להוכחת ציות לחובות בעל השליטה.


ניווט:

« | »