סעיף 26: בעלי שליטה משותפים1. כאשר שני בעלי שליטה או יותר קובעים יחד את מטרות העיבוד ואת אמצעיו, הם יהיו בעלי שליטה משותפים. הם יקבעו באופן שקוף בהסדר ביניהם את אחריותם היחסית לציות לחובות בהתאם לתקנות אלה, במיוחד בנוגע להפעלת זכויותיו של נושא המידע, ואת חובותיהם למסירת המידע הנזכר בסעיפים 13 ו-14, אלא אם ובהיקף בו האחריויות היחסיות של בעלי השליטה נקבעות בחוק איחוד או מדינה חברה החל עליהם. ניתן לקבוע בהסדר את המען ליצירת קשר עבור נושאי המידע.

2. ההסדר הנזכר בפסקה 1 ישקף כהלכה את תפקידיהם של בעלי השליטה המשותפים ואת יחסיהם מול נושאי המידע. מהות ההסדר תהיה נגישה לנושא המידע.

3. במנותק מתנאי ההסדר הנזכר בפסקה 1, נושא המידע רשאי להפעיל את זכויותיו בהתאם לתקנות אלה ביחס לכל אחד מבעלי השליטה ונגדו.


ניווט:

« | »