סעיף 27: נציגי בעלי שליטה או מעבדים שאינם מאורגנים באיחוד1. כאשר סעיף 3(2) חל, בעל השליטה או המעבד ימנה בכתב נציג באיחוד.

2. החובה המפורטת בפסקה 1 לסעיף זה לא תחול על האמור להלן:

  • (א) עיבוד אקראי, שאינו כולל, בקנה מידה נרחב, עיבוד קטגוריות מידע מיוחדות כנזכר בסעיף 9(1) או עיבוד מידע אישי הנוגע להרשעות ולעבירות פליליות הנזכר בסעיף 10, ושאינו צפוי להוביל לסיכון לזכויות ולחירויות של אנשים, תוך התחשבות בטבע העיבוד, בהקשרו, בהיקפו ובמטרותיו; או
  • (ב) רשות ציבורית או גוף ציבורי.

3. מקום מושבו של הנציג יהיה באחת המדינות החברות בה מצויים נושאי המידע אשר המידע האישי שלהם מעובד ביחס להצעת טובין או שירותים להם, או אשר התנהגותם מנוטרת.

4. הנציג ימונה על ידי בעל השליטה או המעבד וישמש כמען נוסף של בעל השליטה או של המעבד או במקומם, במיוחד לעניין רשויות הפיקוח ונושאי המידע, בכל סוגיה הנוגעת לעיבוד, לשם הבטחת ציות לתקנות אלה.

5. מינוי נציג על ידי בעל השליטה או המעבד לא יגרע מפעולות חוקיות בהן ניתן לנקוט נגד בעל השליטה או המעבד עצמם.


ניווט:

« | »