סעיף 36: היוועצות מוקדמת1. בעל השליטה ייוועץ ברשות הפיקוח לפני עיבוד, אם הערכת השפעת הגנת מידע בהתאם לסעיף 35 תראה שהעיבוד יוביל לסיכון גבוה בהיעדר אמצעים למזעור הסיכון מטעם בעל השליטה.

2. כאשר רשות הפיקוח סבורה שהעיבוד הנזכר בפסקה 1 יפר תקנות אלה, במיוחד כאשר בעל השליטה לא זיהה או מזער את הסיכון באופן מספק, רשות הפיקוח, בתוך שמונה שבועות לכל היותר מקבלת בקשת ההיוועצות, תמסור לבעל השליטה, ולפי העניין למעבד, את חוות דעתה בעניין בכתב ותהיה רשאית להפעיל את סמכויותיה בהתאם לסעיף 58. ניתן להאריך תקופה זו בשישה שבועות, תוך התחשבות במורכבות העיבוד. רשות הפיקוח תיידע את בעל השליטה, ולפי העניין את המעבד, ביחס להארכה כאמור וביחס לסיבות לעיכוב, תוך חודש אחד מקבלת בקשת ההיוועצות. תקופות אלו עשויות להיות מושעות עד שרשות הפיקוח תקבל את מידע שביקשה לצורך מתן היעוץ.

3. בהיוועצות ברשות הפיקוח בהתאם לפסקה 1, בעל השליטה יספק לרשות הפיקוח את האמור להלן:

  • (א) לפי העניין, חלוקת האחריות בין בעל השליטה, בעלי שליטה משותפים ושל מעבדים המעורבים בעיבוד, במיוחד בהקשר של אשכול חברות.
  • (ב) מטרות העיבוד ואמצעיו;
  • (ג) האמצעים ואמצעי ההגנה להגנה על הזכויות ועל החירויות של נושאי מידע בהתאם לתקנות אלה;
  • (ד) במידת הקיים, פרטי הקשר של קצין הגנת המידע;
  • (ה) הערכת השפעת הגנת המידע כפי שנקבע בסעיף 35; וכן
  • (ו) כל מידע אחר שתבקש רשות הפיקוח.

4. מדינות חברות ייוועצו ברשות הפיקוח בהכנת הצעה לאמצעי חקיקה שיאמץ פרלמנט ארצי, או  אמצעי רגולטורי המבוסס על אמצעי החקיקה האמור, הנוגע לעיבוד.

5. מבלי לגרוע מפסקה 1, במסגרת חוק מדינה חברה ניתן לדרוש מבעלי שליטה להיוועץ ברשות הפיקוח ולהשיג את הרשאתה המוקדמת בנוגע לעיבוד על ידי בעל שליטה לשם ביצוע משימה המבוצעת על ידו לטובת הציבור, לרבות עיבוד בנוגע להגנה סוציאלית ולבריאות הציבור.


ניווט:

« | »