סעיף 40: קוד התנהלות1. המדינות החברות, רשויות הפיקוח, הוועד והוועדה יעודדו ניסוח קודים שמטרתם לתרום להחלה ראויה של תקנות אלה, תוך התחשבות במאפיינים הספציפיים של מגזרי העיבוד השונים ובצרכים הספציפיים של עסקים זעירים, קטנים ובינוניים.

2. התאחדויות וגופים אחרים המייצגים קטגוריות בעלי שליטה או מעבדים רשאים לערוך קודי התנהלות, או לתקנם או להרחיבם, לצורך פירוט החלתם של תקנות אלה, למשל ביחס לאמור להלן:

 • (א) עיבוד הוגן ושקוף;
 • (ב) האינטרסים הלגיטימיים של בעלי השליטה בהקשרים ספציפיים;
 • (ג) איסוף מידע אישי;
 • (ד) החלפת פרטי מידע אישי במזהים מלאכותיים;
 • (ה) המידע המסופק לציבור ולנושאי מידע;
 • (ו) הפעלת זכויות נושאי מידע;
 • (ז) המידע המסופק לילדים, להגנתם ולדרך השגת ההסכמה של בעלי האחריות ההורית ביחס לילדים;
 • (ח) האמצעים וההליכים הנזכרים בסעיפים 24 ו-25 והאמצעים להבטחת אבטחת עיבוד הנזכרים בסעיף 32;
 • (ט) יידוע רשויות פיקוח ונושאי מידע ביחס להפרות מידע אישי;
 • (י) העברת מידע אישי למדינות שלישיות או לארגונים בינלאומיים; או
 • (יא) הליכים מחוץ לבית משפט והליכים אחרים ליישוב מחלוקות בין בעלי שליטה לבין נושאי מידע ביחס לעיבוד, מבלי לגרוע מזכויות נושאי מידע בהתאם לסעיפים 77 ו-79.

3. בנוסף לציות של מעבדים או של בעלי שליטה הכפופים לתקנות אלה, גם בעלי שליטה או מעבדים שאינם כפופים לתקנות אלה בהתאם לסעיף 3 רשאים לציית לקודי ההתנהלות בהתאם לפסקה 5 לסעיף זה שתקפותם כללית בהתאם לפסקה 9 לסעיף זה, על מנת לספק אמצעי הגנה הולמים במסגרת העברות מידע אישי למדינות שלישיות או לארגונים בינלאומיים בהתאם לתנאים הנזכרים בנקודה (ה) לסעיף 46(2). בעלי שליטה או מעבדים אלה יקבעו הוראות מחייבות ואכיפות, באמצעות מסמכים חוזיים או מסמכים מחייבים אחרים כדין, על מנת ליישם את אמצעי ההגנה ההולמים, לרבות ביחס לזכויות נושאי מידע.

4. קוד התנהלות הנזכר בפסקה 2 לסעיף זה יכלול מנגנונים שיאפשרו לגוף הנזכר בסעיף 41(1) לעמוד בחובתו לפקח על ציותם של בעלי השליטה או של המעבדים המתחייבים ליישמו, מבלי לגרוע ממשימותיהן ומסמכויותיהן של רשויות פיקוח מוסמכות בהתאם לסעיף 55 או 56.

5. התאחדויות וגופים אחרים הנזכרים בפסקה 2 לסעיף זה המתכוונים לערוך קוד התנהלות או לתקן או להרחיב קוד קיים יגישו את טיוטת הקוד, התיקון או ההרחבה לרשות הפיקוח המוסמכת בהתאם לסעיף 55. רשות הפיקוח תחווה את דעתה בשאלה האם טיוטת הקוד, התיקון או ההרחבה עולה בקנה אחד עם תקנות אלה, ותאשר את הטיוטה, התיקון או ההרחבה אם תאמין שהיא מספקת אמצעי הגנה ראויים מספיקים.

6. כאשר טיוטת הקוד, התיקון או ההרחבה מאושרת בהתאם לפסקה 2 וכאשר קוד ההתנהלות האמור לא נוגע לפעילויות עיבוד במספר מדינות חברות, רשות הפיקוח תרשום את הקוד ותפרסם אותו.

7. כאשר טיוטת קוד ההתנהלות נוגעת לפעילויות עיבוד במספר מדינות חברות, אזי בטרם אישור טיוטת הקוד, התיקון או ההרחבה, רשות הפיקוח המוסמכת בהתאם לסעיף 55 תגיש אותה לוועד בהליך הנזכר בסעיף 63. הוועד יחווה את דעתו בשאלה האם טיוטת הקוד, התיקון או ההרחבה מצייתת לתקנות אלה או, במצב הנזכר בפסקה 3 לסעיף זה, מספקת אמצעי הגנה הולמים.

8. כאשר חוות הדעת הנזכרת בפסקה 7 מאשרת שטיוטת הקוד, התיקון או ההרחבה מצייתת לתקנות אלה או, במצב הנזכר בפסקה 3, מספקת אמצעי הגנה הולמים, הוועד יגיש את חוות דעתו לוועדה.

9. הוועדה רשאית, באמצות בפעולות יישום, להחליט שלקוד ההתנהלות, לתיקון או להרחבה המאושרים שהוגשו לה בהתאם לפסקה 8 לסעיף זה תקפות כללית בתוך האיחוד. פעולות יישום אלה יאומצו בהתאם להליך הבחינה המפורט בסעיף 93(2).

10. הוועדה תוודא את הפרסום הראוי של הקודים המאושרים לגביהם נקבע שתקפותם כללית בהתאם לפסקה 9.

11. הוועד יאסוף וישלב במרשם את כל קודי ההתנהלות, התיקונים וההרחבות המאושרים וינגיש אותם לציבור באמצעים מתאימים.


ניווט:

« | »