סעיף 41: פיקוח על קוד התנהלות1. מבלי לגרוע ממשימותיה ומסמכויותיה של רשות הפיקוח המוסמכת בהתאם לסעיפים 57 ו-58, ניתן לפקח על הציות לקוד התנהלות בהתאם לסעיף 40, באמצעות גוף בעל רמת מומחיות הולמת ביחס לנשוא הקוד, ושהוסמך למטרה זו על ידי רשות הפיקוח המוסמכת.

2. ניתן להסמיך גוף הנזכר בפסקה 1 להבטחת הציות לקוד התנהלות כאשר גוף זה:

  • (א) הוכיח את עצמאותו ואת מומחיותו ביחס לעניין נשוא הקוד לשביעות רצונה של רשות הפיקוח המוסמכת;
  • (ב) קבע הליכים המאפשרים לו להעריך את כשירות בעלי השליטה והמעבדים הרלוונטיים ליישום הקוד, ולבקר את עמידתם בתנאי הקוד ולערוך בדיקה תקופתית של תפקודם;
  • (ג) קבע הליכים ומנגנונים לטיפול בתלונות באשר להפרות הקוד או לאופן בו בעל שליטה או מעבד יישם או מיישם את הקוד ולהפיכתם שקופים לנושאי מידע ולציבור; וכן
  • (ד) הוכיח לשביעות רצונה של רשות הפיקוח המוסמכת שמשימותיו וחובותיו אינן מובילות לניגוד עניינים.

3. רשות הפיקוח המוסמכת תגיש לוועד את טיוטת הקריטריונים להסמכת גוף כנזכר בפסקה 1 לסעיף זה, בהתאם למנגנון העקביות שבסעיף 63.

4. מבלי לגרוע ממשימותיה ומסמכויותיה של רשות הפיקוח המוסמכת ומתניות פרק 8, ובכפוף לאמצעי הגנה הולמים, גוף כנזכר בפסקה 1 לסעיף זה ינקוט בפעולה ראויה במקרים של הפרת הקוד על ידי בעל שליטה או מעבד, לרבות השעיית בעל השליטה או המעבד או החרגתו מהקוד. הוא יידע את רשות הפיקוח המוסמכת באשר לפעולות אלה ולסיבות לנקיטה בהן.

5. רשות הפיקוח המוסמכת תשלול את ההסמכה של גוף כנזכר בפסקה 1 אם התנאים להסמכה אינם נענים, או אינם נענים עוד, או כאשר פעולות בהן נקט הגוף מפרות תקנות אלה.

6. סעיף זה לא יחול על עיבוד המבוצע על ידי רשויות ציבוריות וגופים ציבוריים.


ניווט:

« | »