סעיף 45: העברות על בסיס החלטת הלימות1. העברת מידע למדינה שלישית או לארגון בינלאומי תתבצע כאשר הוועדה החליטה שהמדינה השלישית, טריטוריה או מגזר מסוים אחד או יותר במדינה השלישית, או הארגון הבינלאומי, מבטיחים רמת הגנה הולמת. העברה כאמור לעיל לא תצריך הרשאה ספציפית.

2. בהערכת הלימות רמת ההגנה, הוועדה תתחשב במיוחד באלמנטים הבאים:

  • (א) שלטון החוק, כיבוד זכויות אדם וחירויות יסוד, חקיקה רלוונטית, הן כללית והן מגזרית, לרבות בנוגע לביטחון הציבור, להגנה, לביטחון הלאומי ולדין הפלילי וגישת רשויות ציבוריות למידע אישי, וכן ליישום חקיקה זו, כללי הגנת מידע, כלליים מקצועיים ואמצעי אבטחה, לרבות כללים להעברה של מידע אישי למדינה שלישית אחרת או לארגון בינלאומי אחר הנענים במדינה האחרת או בארגון האחר, תקדימים וזכויות נושא מידע אפקטיביות ואכיפות וזכות חזרה מנהלית ושיפוטית אפקטיבית לנושאי המידע שהמידע האישי שלהם מועבר;
  • (ב) קיום ותפקוד אפקטיבי של רשות פיקוח עצמאית אחת או יותר במדינה השלישית או שארגון בינלאומי כאמור כפוף לה, האחראית להבטחת כללי הגנת מידע ולאכיפת הציות להם, לרבות סמכויות אכיפה ראויות, לסיוע ולייעוץ לנושאי המידע בהפעלת זכויותיהם ולשיתוף פעולה עם רשויות הפיקוח של המדינות החברות; וכן
  • (ג) ההתחייבויות הבינלאומיות שכרתו המדינה השלישית או הארגון הבינלאומי, או חובות אחרות הנובעות מאמנות או ממסמכים מחייבים כדין ומהשתתפותם במערכות רב-צדדיות או אזוריות, במיוחד בנוגע להגנת מידע אישי.

3. לאחר הערכת הלימות רמת ההגנה, הוועדה רשאית להחליט, באמצעות נוהל שיבטיח את היישום, שמדינה שלישית, טריטוריה או מגזר מסוים אחד או יותר במדינה שלישית, או ארגון בינלאומי, מבטיחים רמת הגנה הולמת כמוגדר בפסקה 2 לסעיף זה. הנוהל יקבע מנגנון לבחינה תקופתית, מדי ארבע שנים לפחות. בחינה זו תתחשב בכל ההתפתחויות הרלוונטיות במדינה השלישית או בארגון הבינלאומי. במסגרת אותו נוהל תפורט תחולתה הטריטוריאלית והמגזרית, ולפי העניין יזוהו רשות או רשויות הפיקוח הנזכרות בנקודה (ב) לפסקה 2 לסעיף זה. הנוהל יאומץ בהתאם להליך הבחינה הנזכר בסעיף 93(2).

4. הוועדה תפקח בעקביות על התפתחויות במדינות שלישיות ובארגונים בינלאומיים העלולות שלא לעמוד בפרקטיקה שאומצה בהתאם לפסקה 3 לסעיף זה והחלטות שאומצו על בסיס סעיף 25(6) לדירקטיבה 95/46/EC.

5. כאשר מידע זמין מראה, במיוחד לאחר הבחינה הנזכרת בפסקה 3 לסעיף זה, שמדינה שלישית, טריטוריה או מגזר מסוים אחד או יותר במדינה שלישית, או ארגון בינלאומי, כבר אינם מבטיחים רמת הגנה הולמת כמשמעות פסקה 2 לסעיף זה, לפי הצורך, ומבלי שהדבר יחול באופן רטרואקטיבי, הוועדה תבטל, תתקן או תשעה את ההחלטה הנזכרת בפסקה 3 לסעיף זה, באמצעות אותו נוהל. הנוהל יאומץ בהתאם להליך הבחינה הנזכר בסעיף 93(2).

מטעמי חירום המוצדקים לפי הדין, תאמץ הועדה את הנוהל המתאים בהתאם להליך הנזכר בסעיף 93(3).

6. הוועדה תיוועץ עם המדינה השלישית או עם הארגון הבינלאומי על מנת לתקן  את המצב שהוביל להחלטה שהתקבלה בהתאם לפסקה 5.

7. החלטה בהתאם לפסקה 5 לסעיף זה לא תגרע מהעברות מידע אישי למדינה השלישית, לטריטוריה או למגזר מסוים אחד או יותר במדינה השלישית, או לארגון הבינלאומי, בהתאם לסעיפים 46 עד 49.

8. הוועדה תפרסם בעיתון הרשמי של האיחוד האירופי ובאתרה רשימה של המדינות השלישיות, של הטריטוריות, של המגזרים המסוימים במדינה שלישית ושל הארגונים הבינלאומיים לגביהם החליטה שמובטחת רמת הגנה הולמת או שזו כבר אינה מובטחת.

9. החלטות שתקבל הוועדה לאור סעיף 25(6) לדירקטיבה 95/46/EC יישארו תקפות עד לתיקונן, להחלפתן או לביטולן על ידי החלטת ועדה שתתקבל בהתאם לפסקה 3 או 5 לסעיף זה.


ניווט:

« | »