סעיף 46: העברות בכפוף לאמצעי הגנה הולמים1. בהיעדר החלטה בהתאם לסעיף 45(3), בעל שליטה או מעבד רשאי להעביר מידע אישי למדינה שלישית או לארגון בינלאומי רק אם סיפקו אמצעי הגנה הולמים ובתנאי שלנושאי המידע זכויות אכיפות וסעדים חוקיים אפקטיביים זמינים.

2. ניתן לקבוע את אמצעי ההגנה ההולמים הנזכרים בפסקה 1 מבלי לדרוש הרשאה ספציפית מרשות פיקוח:

  • (א) במסמך מחייב ואכיף כדין בין רשויות ציבוריות או גופים ציבוריים;
  • (ב) בכללי תאגיד מחייבים בהתאם לסעיף 47;
  • (ג) בסעיפי הגנת מידע סטנדרטיים שאימצה הוועדה בהתאם להליך הבחינה הנזכר בסעיף 93(2);
  • (ד) בסעיפי הגנת מידע סטנדרטיים שאימצה רשות פיקוח ושאישרה הוועדה בהתאם להליך הבחינה הנזכר בסעיף 93(2);
  • (ה) בקוד התנהלות מאושר בהתאם לסעיף 40 בנוסף להתחייבויות בעל תוקף מחייב ואכיפות של בעל השליטה או של המעבד במדינה השלישי, ליישום אמצעי ההגנה ההולמים, לרבות בנוגע לזכויות נושאי מידע; או
  • (ו) במנגנון הרשאה מאושר בהתאם לסעיף 42 בנוסף להתחייבויות בעלת תוקף מחייב ואכיפות של בעל השליטה או של המעבד במדינה השלישית, ליישום אמצעי ההגנה ההולמים, לרבות בנוגע לזכויות נושאי מידע.

3. בכפוף להרשאה מרשות הפיקוח המוסמכת, ניתן לקבוע את אמצעי ההגנה ההולמים הנזכרים בפסקה 1 גם כדלקמן:

(א) בסעיפים חוזיים בין בעל השליטה או המעבד לבין בעל השליטה, המעבד או הנמען של המידע האישי במדינה השלישית או בארגון הבינלאומי; או

(ב) בתניות שייכללו בהסדרים מנהליים בין רשויות ציבוריות או גופים ציבוריים ויכללו זכויות נושאי מידע אכיפות ואפקטיביות.

4. רשות הפיקוח תחיל את מנגנון העקביות הנזכר בסעיף 63 במקרים הנזכרים בפסקה 3 לסעיף זה.

5. הרשאות על ידי מדינה חברה או רשות פיקוח לאור סעיף 26(2) לדירקטיבה 95/46/EC יישארו תקפות עד לתיקונן, להחלפתן או לביטולן, במידת הצורך, על ידי אותה רשות פיקוח. החלטות שקיבלה הוועדה לאור סעיף 26(4) לדירקטיבה 95/46/EC יישארו תקפות עד לתיקונן, להחלפתן או לביטולן, במידת הצורך, על ידי החלטת ועדה שהתקבלה בהתאם לפסקה 2 לסעיף זה.


ניווט:

« | »