סעיף 48: העברות או גילויים שאינם מורשים בחוק איחודפסיקת בית משפט או טריבונאל והחלטת רשות מנהלית של מדינה שלישית המחייבת בעל שליטה או מעבד להעביר או לגלות מידע אישי תוכר או תהיה בת אכיפה בכל דרך שהיא, רק אם תבוסס על הסכם בינלאומי, כגון אמנת סיוע משפטי הדדי, התקף בין המדינה השלישית המבקשת לבין האיחוד או מדינה חברה, מבלי לגרוע מיתר הנימוקים להעברה בהתאם לפרק זה.


ניווט:

« | »