סעיף 52: עצמאות1. כל אחת מרשויות הפיקוח תפעל בעצמאות מלאה בביצוע משימותיה ובהפעלת סמכויותיה בהתאם לתקנות אלה.

2. בביצוע משימותיהם ובהפעלת סמכויותיהם בהתאם לתקנות אלה, החבר או החברים בכל אחת מרשויות הפיקוח יהיו חופשיים מהשפעה חיצונית, ישירה או עקיפה, ולא יבקשו או יקבלו הוראות מאיש.

3. החבר או החברים בכל אחת מרשויות הפיקוח יימנעו מפעולה שאינה תואמת את חובותיהם ובמהלך כהונתם בתפקיד לא יעסקו בעיסוק שאינו תואם אותן, בין בשכר ובין אם לאו.

4. כל אחת מהמדינות החברות תוודא שכל אחת מרשויות הפיקוח תקבל את המשאבים האנושיים, הטכניים והפיננסיים, את השטח ואת התשתית הנחוצים לביצוע האפקטיבי של משימותיה ולהפעלת סמכויותיה, לרבות המשימות שיבוצעו והנוגעות לסיוע הדדי, לשיתוף פעולה ולהשתתפות בוועד.

5. כל אחת מהמדינות החברות תוודא שכל אחת מרשויות הפיקוח תבחר ותחזיק בסגל משלה שיהיה כפוף לניהולם הבלעדי של החבר או החברים ברשות הפיקוח הרלוונטית.

6. כל אחת מהמדינות החברות תוודא שכל אחת מרשויות הפיקוח כפופה לבקרה פיננסית שאינה פוגעת בעצמאותה ושברשותה תקציבים שנתיים ציבוריים נפרדים, שעשויים להיות חלק מתקציב ארצי או לאומי כולל.


ניווט:

« | »