סעיף 55: הסמכה1. כל אחת מרשויות הפיקוח תהיה מוסמכת לביצוע המשימות המוקצות לה ולהפעלת הסמכויות המוענקות לה בהתאם לתקנות אלה בשטח מדינתה החברה.

2. כאשר עיבוד מבוצע על ידי רשויות ציבוריות או על ידי גופים פרטיים הפועלים בהתאם לנקודה (ג) או (ה) לסעיף 6(1), רשות הפיקוח של המדינה החברה הרלוונטית תהיה מוסמכת. במקרים אלה לא יחול סעיף 56.

3. רשויות פיקוח לא יהיו מוסמכות לפקח על פעולות עיבוד של ערכאות הפועלות מתוקף תפקידם השיפוטי.


ניווט:

« | »