סעיף 56: הסמכות רשות הפיקוח המובילה1. מבלי לגרוע מסעיף 55, רשות הפיקוח שבמקום מושבו הראשי או היחיד של בעל השליטה או של המעבד תהיה מוסמכת לפעול כרשות פיקוח מובילה לעיבוד הבינלאומי שהוא מבצע בהתאם להליך הקבוע בסעיף 60.

2. כחריג לפסקה 1, כל אחת מרשויות הפיקוח תהיה מוסמכת לטפל בתלונה שהוגשה לה או בהפרה אפשרית של תקנות אלה, אם הנושא נוגע רק לארגון שמושבו במדינתה החברה, או משפיע באופן משמעותי על נושאי מידע רק במדינתה החברה.

3. במקרים הנזכרים בפסקה 2 לסעיף זה, רשות הפיקוח תיידע בלא שיהוי את רשות הפיקוח המובילה באשר לסוגיה. בתוך שלושה שבועות מהיידוע, רשות הפיקוח המובילה תחליט האם תטפל במקרה בהתאם להליך הקבוע בסעיף 60, תוך התחשבות בשאלה האם לבעל השליטה או למעבד יש אכן מרכז באותה מדינה החברה לגביה יידעה אותה רשות הפיקוח.

4. כאשר רשות הפיקוח המובילה מחליטה לטפל במקרה, ההליך הקבוע בסעיף 60 יחול. רשות הפיקוח שיידעה את רשות הפיקוח המובילה רשאית להגיש לרשות הפיקוח המובילה טיוטת החלטה. רשות הפיקוח המובילה תתחשב בטיוטה בהכנת טיוטת ההחלטה הנזכרת בסעיף 60(3).

5. כאשר רשות הפיקוח המובילה מחליטה שלא לטפל במקרה, רשות הפיקוח שיידעה את רשות הפיקוח המובילה תטפל בו בהתאם לסעיפים 61 ו-62.

6. רשות הפיקוח המובילה תהיה בת השיח הבלעדית של בעל השליטה או של המעבד בנוגע לעיבוד הבינלאומי שהוא מבצע.


ניווט:

« | »