סעיף 57: משימות1. מבלי לגרוע ממשימות אחרות המפורטות בתקנות אלה, כל אחת מרשויות הפיקוח, בשטחה:

 • (א) תנטר ותאכוף את יישום תקנות אלה;
 • (ב) תקדם מודעות והבנה ציבוריות של הסיכונים, של הכללים, של אמצעי ההגנה ושל הזכויות ביחס לעיבוד. תשומת לב ספציפית תוקדש לפעילויות שיכוונו ספציפית לילדים;
 • (ג) בהתאם לחוק מדינה חברה, תייעץ לפרלמנט הארצי, לממשלה ולמוסדות ולגופים אחרים באשר לאמצעי חקיקה ומנהלה הנוגעים להגנת זכויות וחירויות אנשים ביחס לעיבוד;
 • (ד) תקדם את מודעותם של בעלי שליטה ושל מעבדים לחובותיהם בהתאם לתקנות אלה;
 • (ה) לפי בקשה, תמסור מידע לנושאי מידע באשר להפעלת זכויותיהם בהתאם לתקנות אלה, ובמידת הצורך תשתף פעולה עם רשויות הפיקוח במדינות חברות אחרות למטרה זו;
 • (ו) תטפל בתלונות שיגישו נושאי מידע, או גוף, ארגון או התאחדות בהתאם לסעיף 80, תחקור, בהיקף הנדרש, את נושא התלונה ותיידע את המתלונן באשר להתקדמות החקירה ולתוצאתה בתוך פרק זמן סביר, במיוחד אם יש צורך בחקירה נוספת או בתיאום עם רשות פיקוח אחרת;
 • (ז) תשתף פעולה עם רשויות פיקוח אחרות במטרה להבטיח את עקביות היישום והאכיפה של תקנות אלה, לרבות שיתוף מידע ומתן סיוע הדדי;
 • (ח) תערוך חקירות באשר ליישום תקנות אלה, לרבות על בסיס מידע שהתקבל מרשות פיקוח אחרת או מרשות ציבורית אחרת;
 • (ט) תנטר התפתחויות רלוונטיות, כל עוד הן משפיעות על הגנת מידע אישי, במיוחד התפתחות טכנולוגיות מידע ותקשורת ונהגים מסחריים;
 • (י) תאמץ סעיפים חוזיים סטנדרטיים כנזכר בסעיף 28(8) ובנקודה (ד) לסעיף 46(2);
 • (יא) תכין ותעדכן רשימה ביחס לדרישה לאומדן השפעת הגנת מידע בהתאם לסעיף 35(4);
 • (יב) תייעץ באשר לפעולות העיבוד הנזכרים בסעיף 36(2);
 • (יג) תעודד ניסוח קודי התנהלות בהתאם לסעיף 40(1) ותיתן חוות דעת ותאשר קודי התנהלות הקובעים אמצעי הגנה מספקים, בהתאם לסעיף 40(5);
 • (יד) תעודד יצירת מנגנוני הרשאת הגנת מידע, חותמים וסימנים להגנת מידע בהתאם לסעיף 42(1), ותאשר את הקריטריונים להרשאה בהתאם לסעיף 42(5);
 • (טו) לפי העניין, תבצע בחינה תקופתית של הרשאות שהונפקו בהתאם לסעיף 42(7);
 • (טז) תנסח ותפרסם את הקריטריונים להסמכת גוף לפיקוח על עמידה בקודי התנהלות בהתאם לסעיף 41 וגוף הרשאה בהתאם לסעיף 43;
 • (יז) תסמיך גוף לפיקוח על עמידה קודי התנהלות בהתאם לסעיף 41 וגוף הסמכה בהתאם לסעיף 43;
 • (יח) תאשר סעיפים חוזיים ותניות כנזכר בסעיף 46(3);
 • (יט) תאשר כללי תאגיד מחייבים בהתאם לסעיף 47;
 • (כ) תסייע לפעילויות הוועד;
 • (כא) תחזיק תיעודים פנימיים של הפרות תקנות אלה ושל אמצעים שננקטו בהתאם לסעיף 58(2); וכן
 • (כב) תבצע כל משימה אחרת הנוגעת להגנת מידע אישי.

2. כל אחת מרשויות הפיקוח תאפשר הגשת תלונות הנזכרות בנקודה (ו) לפסקה 1 באמצעים כגון טופס הגשת תלונה הניתן למילוי גם באופן אלקטרוני, מבלי לשלול אמצעי תקשורת אחרים.

3. משימותיה של כל אחת מרשויות הפיקוח יבוצעו בלא תשלום עבור נושא המידע  או קצין  הגנת המידע, לפי העניין.

4. במקרה של בקשות חסרות ביסוס או מוגזמות, במיוחד לאור טבען החוזר והנשנה, רשות הפיקוח תהיה רשאית לגבות עמלה סבירה לאור העלויות המנהליות, או לסרב לפעול בהתאם לבקשה. רשות הפיקוח תישא בנטל ההוכחה באשר להיעדר הביסוס או לטבעה המוגזם של הבקשה.


ניווט:

« | »