סעיף 59: דוחות פעילותכל אחת מרשויות הפיקוח תערוך דוח שנתי באשר לפעילויותיה. הדוח עשוי לכלול רשימה של סוגי ההפרה שיודעו ושל סוגי האמצעים שננקטו בהתאם לסעיף 58(2). הדוחות יועברו לפרלמנט הארצי, לממשלה ולרשויות אחרות כקבוע בחוק המדינה החברה ויונגשו לציבור, לוועדה ולוועד.


ניווט:

« | »