סעיף 60: שיתוף פעולה בין רשות הפיקוח המובילה לבין יתר רשויות הפיקוח המעורבות1. רשות הפיקוח המובילה תשתף פעולה עם יתר רשויות הפיקוח המעורבות בהתאם לסעיף זה במאמץ להגיע לקונצנזוס. רשות הפיקוח המובילה ורשויות הפיקוח המעורבות יחליפו ביניהן את כל המידע הרלוונטי.

2. רשות הפיקוח המובילה רשאית בכל עת לבקש מרשויות פיקוח מעורבות אחרות סיוע הדדי בהתאם לסעיף 61 וכן שיבצעו פעולות משותפות בהתאם לסעיף 62, במיוחד לעריכת חקירות או לפיקוח בעניין בעל שליטה או מעבד שמושבו במדינה חברה אחרת.

3. רשות הפיקוח המובילה, בלא שיהוי, תעביר את המידע הרלוונטי בסוגיה ליתר רשויות הפיקוח המעורבות. היא תגיש בלא שיהוי טיוטת החלטה ליתר רשויות הפיקוח המעורבות לקבלת חוות דעתן והיא תתחשב בחוות דעתן.

4. במקרה שבתוך ארבעה שבועות מההיוועצות עימה בהתאם לפסקה 3 לסעיף זה, רשות מעורבת תעלה התנגדות רלוונטית ומנומקת לטיוטת ההחלטה, רשות הפיקוח המובילה תגיש את הסוגיה למנגנון העקביות הנזכר בסעיף 63, אם לא תסכים להתנגדות הרלוונטית והמנומקת או תסבור שההתנגדות אינה רלוונטית או מנומקת.

5. כאשר בדעת רשות הפיקוח המובילה להסכים להתנגדות הרלוונטית והמנומקת, היא תעביר ליתר רשויות הפיקוח המעורבות טיוטת החלטה מתוקנת לחוות דעתן. טיוטת ההחלטה המתוקנת תוכפף להליך הנזכר בפסקה 4 בתוך שבועיים.

6. כאשר אף אחת מיתר רשויות הפיקוח המעורבות לא התנגדה לטיוטת ההחלטה שהגישה רשות הפיקוח המובילה בתוך פרק הזמן הנזכר בפסקאות 4 ו-5, רשות הפיקוח המובילה ורשויות הפיקוח המעורבות ייחשבו כאילו הסכימו לטיוטת ההחלטה, והיא תחייבן.

7. רשות הפיקוח המובילה תקבל ותעביר את ההחלטה למטה הראשי או היחיד של בעל השליטה או של המעבד, בהתאם להקשר, ותיידע את יתר רשויות הפיקוח המעורבות ואת הוועד באשר להחלטה האמורה, לרבות סיכום העובדות והנימוקים הרלוונטיים. רשות הפיקוח לה הוגשה תלונה תיידע את המתלונן באשר להחלטה.

8. כחריג לפסקה 7, כאשר תלונה מבוטלת או נדחית, רשות הפיקוח לה הוגשה התלונה תקבל את ההחלטה ותיידע את המתלונן ואת בעל השליטה באשר אליה.

9. כאשר רשות הפיקוח המובילה ורשויות הפיקוח המעורבות מסכימות לדחות או לבטל חלקים מתלונה ולפעול בנוגע לחלקים אחרים של אותה תלונה, החלטה נפרדת תתקבל לגבי כל אחד מהחלקים. רשות הפיקוח המובילה תקבל את ההחלטה לגבי חלק הנוגע לפעולות ביחס לבעל השליטה, תיידע באשר אליה את המטה הראשי או היחיד של בעל השליטה או של המעבד בשטח מדינתה החברה ואת המתלונן, ורשות הפיקוח של המתלונן תקבל את ההחלטה לגבי החלק הנוגע לביטול או לדחיית התלונה ותיידע באשר אליה את המתלונן ואת בעל השליטה או את המעבד.

10. לאחר ההודעה בדבר החלטת רשות הפיקוח המובילה בהתאם לפסקאות 7 ו-9, בעל השליטה או המעבד ינקוט באמצעים הנחוצים להבטחת הציות להחלטה ביחס לפעילויות עיבוד בנוגע לכל מוסדותיו באיחוד. בעל השליטה או המעבד יידע את רשות הפיקוח המובילה באשר לאמצעים שננקטו לציות להחלטה ורשות הפיקוח המובילה תיידע בכך את יתר רשויות הפיקוח המעורבות.

11. כאשר, בנסיבות חריגות, לרשות פיקוח מעורבת יש סיבות להאמין שדרושה פעולה דחופה להגנה על אינטרסים של נושאי מידע, יחול הליך הדחיפות הנזכר בסעיף 66.

12. רשות הפיקוח המובילה ויתר רשויות הפיקוח המעורבות ימסרו זו לזו את המידע הנחוץ בהתאם לסעיף זה באמצעים אלקטרוניים, בשימוש בפורמט מקובל.


ניווט:

« | »