סעיף 61: סיוע הדדי1. רשויות פיקוח ימסרו זו לזו מידע רלוונטי וסיוע הדדי על מנת ליישם ולהחיל תקנות אלה בעקביות, ויישמו אמצעים לשיתוף פעולה אפקטיבי זו עם זו. סיוע הדדי יכלול, במיוחד, בקשות מידע ואמצעי פיקוח, כגון בקשות הרשאות והיוועצויות, בחינות וחקירות מוקדמות.

2. כל אחת מרשויות הפיקוח תנקוט בכל האמצעים ההולמים הנחוצים כדי להיענות לבקשתה של רשות פיקוח אחרת בלא שיהוי ולא יאוחר מחודש אחד מקבלת הבקשה. אמצעים אלה יכללו, במיוחד, העברת מידע רלוונטי בנוגע לניהול חקירה.

3. בקשות סיוע יכללו את כל המידע הנחוץ, לרבות מטרת הבקשה והסיבות לה. המידע שיוחלף ישמש רק למטרה לשמה התבקש.

4. רשות פיקוח לא תסרב להיענות לבקשה, אלא אם:

  • (א) אינה מוסמכת ביחס לנושא הבקשה או לאמצעים שהתבקשה ליישם; או
  • (ב) ההיענות לבקשה תפר תקנות אלה או חוק איחוד או מדינה חברה החל על רשות הפיקוח המקבלת את הבקשה.

5. רשות הפיקוח המבוקשת תיידע את רשות הפיקוח המבקשת באשר לתוצאות או להתקדמות האמצעים שננקטו כתגובה לבקשה, בהתאם להקשר. רשות הפיקוח המבוקשת תספק סיבות לסירוב להיענות לבקשה בהתאם לפסקה 4.

6. רשות הפיקוח המבוקשת תיידע את רשות הפיקוח המבקשת באשר לתוצאות או להתקדמות האמצעים שננקטו כתגובה לבקשה, בהתאם להקשר. רשות הפיקוח המבוקשת תספק סיבות לסירוב להיענות לבקשה בהתאם לפסקה 4.

7. רשויות פיקוח אליהן הופנו הבקשות לא יגבו אגרה עבור פעולה בה ינקטו בהתאם לבקשת סיוע הדדי. בנסיבות חריגות, רשויות פיקוח רשאיות להסכים על כללים לשיפוי הדדי בגין הוצאה ספציפית הנובעת ממתן סיוע הדדי.

8. כאשר רשות פיקוח לא מספקת את המידע הנזכר בפסקה 5 לסעיף זה בתוך חודש אחד מקבלת בקשתה של רשות פיקוח אחרת, רשות הפיקוח המבקשת רשאית לאמץ אמצעי זמני בשטח אותה מדינה בהתאם לסעיף 55(1). במקרה זה, הצורך בפעולה דחופה בהתאם לסעיף 66(1) ייחשב כאילו התקיים ויהא מקום להחלטה מחייבת דחופה מהוועד בהתאם לסעיף 66(2).

9. באמצעות הפרקטיקה המתאימה, הוועדה רשאית לפרט את הפורמט ואת ההליכים לסיוע ההדדי הנזכר בסעיף זה ולהסדרים לחילופי מידע באמצעים אלקטרוניים בין רשויות פיקוח לבין עצמן ובין רשויות פיקוח לבין הוועד, ובמיוחד הפורמט המואחד הנזכר בפסקה 6 לסעיף זה. פעולות יישום אלה יאומצו בהתאם להליך הבחינה הנזכר בסעיף 93(2).


ניווט:

« | »