סעיף 62: שיתופי פעולה בין רשויות פיקוח1. רשויות הפיקוח יערכו, לפי העניין,  שיתופי פעולה, לרבות חקירות משותפות ואמצעי אכיפה משותפים בהם יהיו מעורבים חברים או סגל מרשויות הפיקוח של מדינות חברות אחרות.

2. כאשר לבעל השליטה או למעבד יש מוסדות בכמה מדינות חברות או כאשר צפויה השפעה משמעותית לפעולות עיבוד על מספר ניכר של נושאי מידע במדינה חברה אחת או יותר, רשות הפיקוח של כל אחת מהמדינות החברות הללו תהיה זכאית להשתתף בפעולות המשותפות. רשות הפיקוח המוסמכת בהתאם לסעיף 56(1) או (4) תזמין את רשות הפיקוח של כל אחת מהמדינות החברות הללו לקחת חלק בשיתופי הפעולה ותגיב בלא שיהוי לבקשת השתתפות מטעם רשות פיקוח.

3. בהתאם לחוק מדינה חברה ובהרשאת רשות הפיקוח התומכת, רשות פיקוח רשאית להאציל סמכויות, לרבות סמכויות חקירה, לחברים או לסגל של רשות הפיקוח התומכת, המעורבים בשיתופי הפעולה או, אם חוק המדינה החברה של רשות הפיקוח המארחת מתיר זאת, להתיר לחברים או לאנשי רשות הפיקוח התומכת להפעיל את סמכויות החקירה שלהם בהתאם לחוק המדינה החברה של רשותם. סמכויות חקירה אלה יופעלו רק בהנחייתם ובנוכחותם של חברים או של אנשי רשות הפיקוח המארחת. אנשי רשות הפיקוח התומכת או הסגל שלה יוכפפו לחוק המדינה החברה של רשות הפיקוח המארחת.

4. כאשר בהתאם לפסקה 1 צוות של רשות פיקוח תומכת פועל במדינה חברה אחרת, המדינה החברה של רשות הפיקוח המארחת יישא באחריות לפעולותיו, לרבות חבות לנזק שייגרם על ידו במהלך פעולותיו, בהתאם לחוק המדינה החברה אשר בשטחה הוא פועל.

5. המדינה החברה שבשטחה נגרם הנזק תתקן את הנזק בהתאם לתנאים החלים על נזק שנגרם על ידי נציגיה. המדינה החברה של רשות הפיקוח התומכת שהסגל שלה גרם לנזק לכל אדם שהוא בשטח מדינה חברה אחרת תחזיר לה במלואם את כל הסכומים ששילמה לאנשים הזכאים.

6. מבלי לגרוע מהפעלת זכויותיה מול צדדים שלישיים ולמעט פסקה 5, במקרה המתואר בפסקה 1 כל אחת מהמדינות החברות תימנע מבקשת החזר ממדינה חברה אחרת ביחס לנזק הנזכר בפסקה 4.

7. כאשר יש כוונה לשיתופי פעולה ורשות פיקוח לא מצייתת לחובה המפורטת במשפט השני לפסקה 2 לסעיף זה בתוך חודש אחד, יתר רשויות הפיקוח רשאיות לאמץ אמצעי זמני בשטח אותה מדינה בהתאם לסעיף 55. במקרה זה, הצורך בפעולה דחופה בהתאם לסעיף 66(1) ייחשב כאילו התקיים ויהא צורך חוות דעת או החלטה מחייבת דחופה מהוועד בהתאם לסעיף 66(2).


ניווט:

« | »