סעיף 64: חוות דעת הוועד1. הוועד יפיק חוות דעת כאשר רשות פיקוח מוסמכת מתכוונת לאמץ מהאמצעים שלהלן. למטרה זו, רשות הפיקוח המוסמכת תעביר לוועד את טיוטת ההחלטה, כאשר ההחלטה:

  • (א) נועדה לאמץ רשימה של פעולות עיבוד הכפופות לדרישה להערכת השפעת הגנת מידע בהתאם לסעיף 35(4);
  • (ב) נוגעת לסוגיה בהתאם לסעיף 40(7) באשר לציות לטיוטת קוד התנהלות או תיקון קוד התנהלות או הרחבתו לתקנות אשר הולמות את תקנות אלו;
  • (ג) נועדה לאשר את הקריטריונים להסמכת גוף בהתאם לסעיף 41(3) או גוף הסכמה בהתאם לסעיף 43(3);
  • (ד) נועדה לקבוע סעיפי הגנת מידע סטנדרטיים כנזכר בנקודה (ד) לסעיף 46(2) ובסעיף 28(8);
  • (ה) נועדה לאשר סעיפים חוזיים כנזכר בנקודה (א) לסעיף 46(3); או
  • (ו) נועדה לאשר כללי תאגיד מחייבים כמוגדר בסעיף 47.

2. רשות פיקוח, יו"ר הוועד או הוועדה רשאים לבקש שהוועד יבחן סוגיית בעלות השלכות כלליות או בעלות השלכות על כמה מדינות חברות על מנת לקבל חוות דעת, במיוחד כאשר רשות פיקוח מוסמכת לא עומדת בחובות סיוע הדדי בהתאם לסעיף 61 או שיתופי פעולה בהתאם לסעיף 62.

3. במקרים הנזכרים בפסקאות 1 ו-2 ימסור הוועד חוות דעת בסוגיה אליה נדרש, בתנאי שטרם מסר חוות דעת בסוגיה זו. חוות הדעת תאומץ בתוך שמונה שבועות ברוב רגיל של חברי הוועד. ניתן להאריך תקופה זו בשישה שבועות נוספים, תוך התחשבות במורכבות הנושא. בנוגע לטיוטת ההחלטה הנזכרת בפסקה 1 שהופצה לחברי הוועד בהתאם לפסקה 5, חבר שלא התנגד בתוך פרק זמן סביר שיקבע היו"ר ייחשב כאילו הסכים לטיוטת ההחלטה.

4. רשויות פיקוח והוועדה יעבירו לוועד בלא שיהוי באמצעים אלקטרוניים, בפורמט מקובל, כל מידע רלוונטי, לרבות, בהתאם להקשר, סיכום העובדות, טיוטת ההחלטה, הנימוקים המצריכים את חקיקת האמצעים ועמדותיהן של יתר רשויות הפיקוח המעורבות.

5. יו"ד הוועד יידע בלא שיהוי באמצעים אלקטרוניים את האמורים להלן:

  • (א) הוועדה וחברי הוועד באשר למידע רלוונטי שהועבר אליו, באמצעות שימוש בפורמט המקובל. במידת הצורך, מזכירות הוועד תספק תרגומים של מידע רלוונטי; וכן
  • (ב) הוועדה ורשות הפיקוח הנזכרת בפסקאות 1 ו-2, בהתאם לעניין, באשר לחוות הדעת ויפרסם אותה.

6. רשות הפיקוח המוסמכת לא תאמץ את טיוטת החלטתה הנזכרת בפסקה 1 בתוך פרק הזמן הנזכר בפסקה 3.

7. רשות הפיקוח הנזכרת בפסקה 1 תשקול בקפידה את חוות הדעת של הוועד ובתוך שבועיים מקבלת חוות הדעת תודיע ליו"ר הוועד, באמצעים האלקטורנים המקובלים, האם תקיים או תתקן את טיוטת החלטתה ואם כן, תעביר את טיוטת ההחלטה המתוקנת, תוך שימוש באמצעים המקובלים כאמור.

8. כאשר רשות הפיקוח המעורבת מיידעת את יו"ר הוועד בתוך פרק הזמן הנזכר בפסקה 7 לסעיף זה שאין בכוונתה לציית לחוות דעת הוועד, כולה או מקצתה, במתן הנימוקים הרלוונטיים, יחול סעיף 65(1).


ניווט:

« | »