סעיף 65: יישוב מחלוקות על ידי הוועד1. על מנת להבטיח ישום נכון ועקבי של תקנות אלו במקרים פרטניים, הוועד יקבל החלטה מחייבת במקרים הבאים:

  • (א) כאשר במקרה הנזכר בסעיף 60(4), רשות פיקוח מעורבת העלתה התנגדות רלוונטית ומנומקת לטיוטת החלטה מול רשות הפיקוח המובילה או שרשות הפיקוח המובילה דחתה התנגדות שכזו כלא רלוונטית או לא מנומקת. ההחלטה המחייבת תיגע בכל הסוגיות נשוא ההתנגדות הרלוונטית והמנומקת, במיוחד האם אירעה הפרה של תקנות אלה;
  • (ב) כאשר ישנם חוקים סותרים לגבי השאלה מי מרשויות הפיקוח המעורבות מחזיקה בסמכות ביחס לארגון מסוים.
  • (ג) כאשר רשות פיקוח מוסמכת לא מבקשת את חוות הדעת של הוועד במקרים הנזכרים בסעיף 64(1), או לא מצייתת לחוות הדעת שהופקה בהתאם לסעיף 64. במקרה זה, רשות פיקוח מעורבת או הוועדה רשאית להעביר את הסוגיה לוועד.

2. החלטה הנזכרת בפסקה 1 תתקבל על ידי רוב בן שני שלישים מחברי הוועד בתוך חודש אחד מהפניית הנושא. ניתן להאריך תקופה זו בחודש נוסף לאור מורכבות הנושא. ההחלטה הנזכרת בפסקה 1 תנומק, תופנה לרשות הפיקוח המובילה ולכל רשויות הפיקוח המעורבות ותחייבן.

3. במקרה שהוועד לא הצליח לקבל החלטה בתוך פרקי הזמן הנזכרים בפסקה 2, הוועד יקבל את החלטתו בתוך שבועיים מפקיעת החודש השני הנזכר בפסקה 2, ברוב רגיל של חברי הוועד. כאשר חברי הוועד חצויים, ההחלטה תתקבל בהצבעת יושב הראש.

4. רשויות הפיקוח המעורבות לא יקבלו החלטה בנושא שהוגש לוועד בהתאם לפסקה 1 במהלך התקופות הנזכרות בפסקאות 2 ו-3.

5. יו"ר הוועד יעביר לרשויות הפיקוח המעורבות, בלא שיהוי, את ההחלטה הנזכרת בפסקה 1 ויידע בכך את הוועדה. ההחלטה תפורסם באתר הוועד בלא שיהוי לאחר העברת רשות הפיקוח את ההחלטה הסופית הנזכרת בפסקה 6.

6. רשות הפיקוח המובילה או, בהתאם להקשר, רשות הפיקוח לה הוגשה התלונה, תקבל את החלטתה הסופית לאור ההחלטה הנזכרת בפסקה 1 לסעיף זה, בלא שיהוי ולכל המאוחר חודש אחד מהעברת הוועד את החלטתו. רשות הפיקוח המובילה או, בהתאם לעניין, רשות הפיקוח לה הוגשה התלונה, תיידע את הוועד באשר למועד בו תועבר החלטתה הסופית לבעל השליטה או למעבד ולנושא המידע. החלטתן הסופית של רשויות הפיקוח המעורבות תתקבל בהתאם לתנאי סעיף 60(7), (8) ו(9). בהחלטה הסופית תאוזכר ההחלטה הנזכרת בפסקה 1 לסעיף זה ויצוין שההחלטה הנזכרת בפסקה 1 תפורסם באתר הוועד בהתאם לפסקה 5 לסעיף זה. ההחלטה הנזכרת בפסקה 1 לסעיף זה תצורף להחלטה הסופית.


ניווט:

« | »