סעיף 66: הליכים דחופים1. בנסיבות חריגות, כאשר רשות פיקוח מעורבת סבורה שדרושה פעולה דחופה על מנת להגן על הזכויות ועל החירויות של נושאי מידע, היא רשאית, כחריג למנגנון העקביות הנזכר בסעיפים 63, 64 ו-65 או להליך הנזכר בסעיף 60, לנקוט מיד אמצעים זמניים על מנת ליצור השפעות חוקיות בשטחה ושתוקפם לא יעלה על שלושה חודשים. רשות הפיקוח, ללא שיהוי, תיידע את יתר רשויות הפיקוח המעורבות, את הוועד ואת הוועדה באשר לאמצעים אלה ולסיבות לאימוצם.

2. כאשר רשות פיקוח נקטה באמצעי בהתאם לפסקה 1 וסבורה שיש לאמץ בדחיפות אמצעים סופיים, היא רשאית לבקש מהוועד חוות דעת דחופה או החלטה מחייבת דחופה, תוך פירוט הסיבות לבקשת חוות הדעת או ההחלטה.

3. רשות פיקוח רשאית לבקש מהוועד חוות דעת דחופה או החלטה מחייבת דחופה, לפי העניין, כאשר רשות פיקוח מוסמכת לא נקטה באמצעי הולם בסיטואציה בה דרושה פעולה דחופה, על מנת להגן על הזכויות ועל החירויות של נושאי מידע, תוך נימוק בקשת חוות הדעת או ההחלטה, לרבות הצורך בפעולה דחופה.

4. כחריג לסעיפים 64(3) ו-65(2), חוות דעת דחופה או החלטה מחייבת דחופה הנזכרות בפסקאות 2 ו-3 לסעיף זה יאומצו בתוך שבועיים, ברוב רגיל של חברי הוועד.


ניווט:

« | »