סעיף 67: חילופי מידעהוועדה רשאית לאמץ פרקטיקות כלליות על מנת לפרט את ההסדרים לחילופי מידע באמצעים אלקטרוניים בין רשויות פיקוח לבין עצמן ובין רשויות פיקוח לבין הוועד, במיוחד בפורמט המקובל הנזכר בסעיף 64.

פרקטיקות אלו יאומצו בהתאם להליך הבחינה הנזכר בסעיף 93(2).


ניווט:

« | »