סעיף 68 – הוועד האירופי להגנת מידע1. הוועד האירופי להגנת מידע (ה"ועד") מוקם בזה כגוף האיחוד ויהווה ישות חוקיות

2. הוועד ייוצג על ידי יושב ראשו.

3. הוועד יורכב מראש רשות פיקוח אחת מכל אחת מהמדינות החברות ומהמפקח האירופי על הגנת מידע, או מנציגיהם.

4. כאשר במדינה חברה מספר רשויות פיקוח אחראיות לפיקוח על עמידה בתניות בהתאם לתקנות אלה, נציג משותף ימונה בהתאם לחוקי מדינה זו.

5. הוועדה תהיה זכאית להשתתף בפעילויות הוועד ובאסיפותיו בלא זכות הצבעה ותמנה נציג. יו"ר הוועד יידע את הוועדה באשר לפעילויות הוועד.

6. במקרים הנזכרים בסעיף 65, המפקח האירופי על הגנת מידע יהיה זכאי להצביע רק בהחלטות הנוגעות לעקרונות ולכללים החלים על מוסדות האיחוד, על גופיו, על משרדיו ועל הסוכנויות שלו, התואמים במהותם את עקרונות התקנות ואת כלליהן.


ניווט:

« | »