סעיף 70: תפקידי הוועד1. הוועד יוודא את ההחלה העקבית של תקנות אלה. למטרה זו, הוועד, מיוזמתו או, לפי העניין, לבקשת הוועדה:

 • (א) ינטר ויבטיח את ההחלה הנכונה של תקנות אלה במקרים המפורטים בסעיפים 64 ו-65 מבלי לגרוע ממשימות רשויות הפיקוח הארציות;
 • (ב) ייעץ לוועדה בסוגיות הנוגעות להגנת מידע אישי באיחוד, לרבות תיקון מוצע לתקנות אלה;
 • (ג) ייעץ לוועדה לגבי הפורמט וההליכים לחילופי מידע בין בעלי שליטה, מעבדים ורשויות פיקוח ביחס לכללי תאגיד מחייבים;
 • (ד) יוציא הנחיות, המלצות ונהלי עבודה באשר להליכים למחיקת קישורים, עותקים או שכפולים של מידע אישי משירותי תקשורת הזמינים לציבור ופומביים, כאמור בסעיף 17(2);
 • (ה) מיוזמתו, לבקשת אחד מחבריו או לבקשת הוועדה, יבחן שאלות הנוגעות להחלת תקנות אלה ויוציא הנחיות, המלצות ונהלים לעידוד החלה עקבית של תקנות אלה;
 • (ו) יוציא הנחיות, המלצות ונהלים, בהתאם לנקודה (ה) לפסקה זו, לפירוט נוסף של הקריטריונים ושל התנאים להחלטות המבוססות על יצירת פרופיל בהתאם לסעיף 22(2);
 • (ז) יוציא הנחיות, המלצות ונהלים בהתאם לנקודה (ה) לפסקה זו בסוגית פרצות המידע האישי ולקביעת השיהוי הנזכר בסעיף 33(1) ו(2) והנסיבות בהן בעל שליטה או מעבד נדרש ליידע באשר לפרצת המידע האישי;
 • (ח) יוציא הנחיות, המלצות ונהלים בהתאם לנקודה (ה) לפסקה זו באשר לנסיבות בהן פרצת מידע אישי צפויה ליצור סיכון גבוה לזכויותיהם ולחירויותיהם של האנשים הנזכרים בסעיף 34(1).
 • (ט) יוציא הנחיות, המלצות ונהלים בהתאם לנקודה (ה) לפסקה זו לפירוט נוסף של הקריטריונים והדרישות בסוגית העברות מידע אישי לאור כללי תאגיד המחייבים את בעלי שליטה וכללי התאגיד המחייבים את המעבדים, וכן באשר לדרישות נחוצות נוספות להבטחת ההגנה של מידע אישי ושל נושאי המידע הרלוונטיים כנזכר בסעיף 47;
 • (י) יוציא הנחיות, המלצות ונהלים בהתאם לנקודה (ה) לפסקה זו לפירוט נוסף של הקריטריונים ושל הדרישות להעברות מידע אישי לאור סעיף 49(1);
 • (יא) ינסח הנחיות לרשויות פיקוח בנוגע להחלת אמצעים הנזכרים בסעיף 58(1), (2) ו-(3) ולקביעת קנסות מנהליים בהתאם לסעיף 83;
 • (יב) יבחן את היישום בפועל של ההנחיות, של ההמלצות ושל הנהלים הנזכרים בנקודות (ה) ו-(ו);
 • (יג) יוציא הנחיות, המלצות ונהלים בהתאם לנקודה (ה) לפסקה זו לקביעת הליכים לדיווח על ידי אנשים באשר להפרות תקנות אלה בהתאם לסעיף 54(2);
 • (יד) יעודד ניסוח קודי התנהלות והקמת מנגנוני הרשאת הגנת מידע, חותמים וסימנים, בהתאם לסעיפים 40 ו-42;
 • (טו) יסמיך את גופי ההסמכה, יערוך את הבחינה התקופתית בהתאם לסעיף 43 ויחזיק מרשם ציבורי של גופים מוסמכים בהתאם לסעיף 43(6) ושל בעלי השליטה או המעבדים המוסמכים המאורגנים במדינות שלישיות בהתאם לסעיף 42(7);
 • (טז) יפרט את הדרישות הנזכרות בסעיף 43(3) לאור הסמכת גופי ההסמכה בהתאם לסעיף 43;
 • (יז) ימסור לוועד חוות דעת באשר לדרישות ההסמכה הנזכרות בסעיף 43(8);
 • (יח) ימסור לוועד חוות דעת באשר לסמלים הנזכרים בסעיף 12(7);
 • (יט) ימסור לוועד חוות דעת להערכת הלימות רמת ההגנה במדינה שלישית או בארגון בינלאומי, לרבות הערכתו האם מדינה שלישית, טריטוריה או מגזר מסוים אחד או יותר באותה מדינה שלישית, או ארגון בינלאומי, כבר אינם מבטיחים רמת הגנה מתאימה. לצורך כך, הוועדה תמסור לוועד את כל התיעוד הנחוץ, לרבות תכתובת עם ממשלת המדינה השלישית, ביחס למדינה השלישית, לטריטוריה, למגזר או לארגון הבינלאומי.
 • (כ) יוציא חוות דעת לגבי טיוטות החלטה של רשויות פיקוח בהתאם למנגנון העקביות הנזכר בסעיף 64(1), בסוגיות שיוגשו בהתאם לסעיף 64(2), ויפיק החלטות מחייבות בהתאם לסעיף 65, לרבות במקרים הנזכרים בסעיף 66;
 • (כא) יקדם את שיתוף הפעולה, את חילופי המידע ואת הנהלים הדו-צדדיים והרב-צדדיים האפקטיביים בין רשויות הפיקוח;
 • (כב) יקדם תוכניות הכשרה משותפות ויאפשר חילופי סגל בין רשויות הפיקוח, ולפי העניין, עם רשויות הפיקוח של מדינות שלישיות או עם ארגונים בינלאומיים;
 • (כג) יקדם חילופי ידע ותיעוד באשר לחקיקת הגנה ונהלים עם רשויות פיקוח הגנת מידע ברחבי העולם;
 • (כד) יוציא חוות דעת באשר לקודי התנהלות שייערכו בסטנדרטים של האיחוד בהתאם לסעיף 40(9); וכן
 • (כה) ינהל מרשם של החלטות שקיבלו רשויות פיקוח ובתי משפט בסוגיות שטופלו במנגנון העקביות. מרשם זה יונגש לציבור באמצעים אלקטרוניים.

2. כאשר הוועדה מבקשת את עצת הוועד, היא רשאית לציין את מגבלת הזמן, תוך התחשבות בדחיפות הסוגיה.

3. הוועד יעביר לוועדה ולוועדה הנזכרת בסעיף 93 את חוות דעתו, הנחיותיו, המלצותיו ואת נהליו ויפרסמם.

4. לפי העניין, הוועד ייוועץ בבעלי עניין ויאפשר להם להגיב בתוך פרק זמן סביר. מבלי לגרוע מסעיף 76, הוועד ינגיש לציבור את תוצאות ההיוועצות.


ניווט:

« | »