סעיף 71: דוחות1. הוועד יערוך דוח שנתי בנוגע להגנת אנשים ביחס לעיבוד באיחוד, ואם רלוונטי, במדינות שלישיות ובארגונים בינלאומיים. הדוח יפורסם ויועבר לפרלמנט האירופי, למועצה ולוועדה.

2. הדוח השנתי יכלול סקירה של הישום בפועל של ההנחיות, של ההמלצות ושל הנהלים הנזכרים בנקודה (יב) לסעיף 70(1) ושל ההחלטות המחייבות הנזכרות בסעיף 65.


ניווט:

« | »