סעיף 75: המזכירות1. לוועד תהיה מזכירות, שיעמיד המפקח האירופי על הגנת מידע.

2. המזכירות תבצע את משימותיה אך ורק בהתאם להנחיות יושב ראש הוועד.

3. סגל עובדי המפקח האירופי להגנת מידע המעורב בביצוע המשימות המוענקות לוועד בתקנות אלה, יוכפף לערוצי דיווח נפרדים מהסגל המעורב בביצוע משימות המוענקות למפקח האירופי על הגנת מידע.

4. לפי העניין, הוועד והמפקח האירופי להגנת מידע יערכו ויפרסמו מזכר הבנות ליישום תקנות אלה, ושיקבע את תנאי שיתוף הפעולה ביניהם ויחול על אנשי המפקח האירופי על הגנת מידע המעורב בביצוע המשימות המוענקות לוועד בתקנות אלה.

5. המזכירות תספק לוועד תמיכה אנליטית, מנהלית ולוגיסטית.

6. שבמיוחד, המזכירות תהיה אחראית לאמור להלן:

  • (א) ענייני הוועד השוטפים;
  • (ב) תקשורת בין חברי הוועד, יושב ראשו והוועדה;
  • (ג) תקשורת עם מוסדות אחרים ועם הציבור;
  • (ד) שימוש באמצעים אלקטרוניים לתקשורת הפנימית והחיצונית;
  • (ה) תרגום מידע רלוונטי;
  • (ו) הכנת אסיפות הוועד ולמעקב אחריהן;
  • (ז) הכנה, ניסוח ופרסום של חוות דעת, של המלצות באשר ליישוב מחלוקות בין רשויות פיקוח ושל טקסטים אחרים שיאמץ הוועד.


ניווט:

« | »