סעיף 76: סודיות1. דיוני הוועד יהיו סודיים כאשר הוועד ימצא זאת לנכון, כמפורט בכלליו הפרוצדוראליים.

2. גישה למסמכים שיוגשו לחברי הוועד, למומחים ולנציגי צדדים שלישיים תוכפף לתקנה (EC) מס' 1049/2001 של הפרלמנט האירופי ושל מועצת האיחוד האירופי3.


3 תקנה (EC) מס' 1049/2001 של הפרלמנט האירופי ושל מועצת האיחוד האירופי מיום 30 במאי 2001 בנוגע לגישה ציבורית למסמכי הפרלמנט האירופי, המועצה והוועדה (י"ר L 145, 31.5.2001, עמ' 43).


ניווט:

« | »