סעיף 77: הזכות להגיש תלונה לרשות פיקוח1. מבלי לגרוע מסעד מנהלי או שיפוטי אחר, נושא מידע יהיה זכאי להגיש תלונה לרשות פיקוח, במיוחד במדינה החברה בה הוא מתגורר, בה הוא עובד או בה אירעה ההפרה לכאורה, אם יאמין שמידע אישי הנוגע לו מעובד בניגוד לתקנות אלה.

2. רשות הפיקוח לה הוגשה התלונה תיידע את המתלונן באשר להתקדמות התלונה ולתוצאתה, לרבות האפשרות לסעד שיפוטי בהתאם לסעיף 78.


ניווט:

« | »