סעיף 78: הזכות לסעד שיפוטי נגד רשות פיקוח1. מבלי לגרוע מסעד מנהלי ולא-שיפוטי אחר, כל אחד מהאנשים או מהישויות יהיה זכאי לסעד שיפוטי אפקטיבי נגד החלטה מחייבת חוקית של רשות הפיקוח הנוגעת לו.

2. מבלי לגרוע מסעד מנהלי ולא-שיפוטי אחר, כל אחד מנושאי המידע יהיה זכאי לסעד שיפוט אפקטיבי כאשר רשות הפיקוח המוסמכת בהתאם לסעיפים 55 ו-56 לא מטפלת בתלונה או לא מיידעת את נושא המידע בתוך שלושה חודשים באשר להתקדמות התלונה שהוגשה בהתאם לסעיף 77 או לתוצאתה.

3. הליכים נגד רשות פיקוח יוגשו לערכאות המדינה החברה בה היא מאורגנת.

4. כאשר ננקטים הליכים נגד החלטת רשות הפיקוח לה קדמה חוות דעת או החלטה של הוועד במנגנון העקביות, רשות הפיקוח תעביר לבית המשפט את חוות הדעת או את ההחלטה.


ניווט:

« | »