סעיף 79: הזכות לסעד שיפוטי אפקטיבי נגד בעל השליטה או מעבד1. מבלי לגרוע מסעד מנהלי או לא-שיפוטי זמין, לרבות הזכות להגיש תלונה לרשות פיקוח בהתאם לסעיף 77, כל אחד מנושאי המידע יהיה זכאי לסעד שיפוטי אפקטיבי כאשר הוא סבור שזכויותיו בהתאם לתקנות אלה הופרו כתוצאה מעיבוד המידע האישי שלו בניגוד לתקנות אלה.

2. הליכים נגד בעל שליטה או מעבד יוגשו לערכאות המדינה החברה שבה מקום מושב בעל השליטה או המעבד. לחילופין, ניתן להגיש הליכים אלה לערכאות המדינה החברה בה מתגורר נושא המידע, אלא אם בעל השליטה או המעבד הוא רשות ציבורית של מדינה חברה הפועלת במסגרת הפעלת סמכויותיה הציבוריות.


ניווט:

« | »