סעיף 81: הליך תלוי ועומד1. כאשר יש לערכאה מוסמכת של מדינה חברה מידע לפיו הליכים הנוגעים לאותו נושא ביחס לעיבוד על ידי אותו בעל שליטה או מעבד, תלויים ועומדים בערכאה במדינה חברה אחרת, היא תיצור קשר עם הערכאה במדינה החברה האחרת על מנת וודא שאכן מתקיימים הליכים כאמור.

2. כאשר הליכים הנוגעים לאותו נושא ביחס לעיבוד על ידי אותו בעל שליטה או מעבד, תלויים ועומדים בערכאה במדינה חברה אחרת, ערכאה מוסמכת שאינה הערכאה הראשונה לה הוגשו הליכים רשאית להשעות את הליכיה.

3. כאשר הליכים אלה תלויים ועומדים בערכאה הראשונה, ערכאה שאינה הערכאה הראשונה לה הוגשו הליכים אף רשאית, לבקשת אחד הצדדים, לסרב לקבל סמכות שיפוט אם לערכאה הראשונה לה הוגשו הליכים סמכות שיפוט באשר לפעולות האמורות וחוקיה מתירים את איחודן.


ניווט:

« | »