סעיף 82: הזכות לפיצוי ואחריות1. אדם שסבל מנזק ממוני או שאינו ממוני כתוצאה מהפרת תקנות אלה יהיה זכאי לקבל מבעל השליטה או מהמעבד פיצוי בגין הנזק.

2. בעל שליטה המעורב בעיבוד יישא בחבות לנזק שנגרם על ידי עיבוד שנעשה בניגוד לתקנות אלה. מעבד יישא בחבות לנזק שנגרם על ידי עיבוד רק אם לא עמד בחובות שבתקנות אלה המופנות במפורש למעבדים, או אם פעל בחריגה או בניגוד להוראות חוקיות מבעל השליטה.

3. בעל שליטה או מעבד יופטר מחבות בהתאם לפסקה 2 אם יוכיח שאינו אחראי בכל אופן שהוא לאירוע שהוביל לנזק.

4. כאשר כמה בעלי שליטה או מעבדים, או הן בעל שליטה והן מעבד, מעורבים באותו עיבוד וכאשר הם נושאים באחריות לנזק שנגרם בשל עיבוד בהתאם לפסקאות 2 ו-3, כל אחד מבעלי השליטה או מהמעבדים יישא בחבות לכלל הנזק על מנת להבטיח פיצוי אפקטיבי של נושא המידע.

5. כאשר בעל שליטה או מעבד, בהתאם לפסקה 4, שילם פיצוי מלא בגין הנזק, בעל שליטה או מעבד זה יהיה זכאי לתבוע מיתר בעלי השליטה או המעבדים המעורבים באותו עיבוד את החלק בפיצוי התואם את חלקם באחריות לנזק, בהתאם לתנאים המפורטים בפסקה 2.

6. הליכי בית משפט להפעלת זכות הפיצוי יוגשו לערכאות המוסמכות בהתאם לחוק המדינה החברה כנזכר בסעיף 79(2).


ניווט:

« | »