סעיף 84: ענישה1. מדינות חברות רשאיות לקבוע את הכללים באשר לעונשים אחרים החלים על הפרות תקנות אלה, במיוחד בשל הפרות שאינן כפופות לקנסות מנהליים בהתאם לסעיף 83, וינקטו בכל האמצעים הנחוצים להבטחת אכיפתם. ענישה זו תהיה אפקטיבית, מידתית ומרתיעה.

2. כל אחת מהמדינות החברות תיידע את הוועדה באשר לכללים שתאמץ בהתאם לפסקה 1, עד ליום 25 במאי 2018, וללא דיחוי תעדכן בכל שינוי עתידי הנוגע להן.


ניווט:

« | »